Начало » Административни услуги » Общинска собственост и жилищна политика

 

Общинска собственост и жилищна политика

  1. Издаване на удостоверение за изплатен приватизиран имот
  2. Издаване на удостоверение за липса или наличие на реституционни претенции за недвижими имоти
  3. Заверка на молба-декларация за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка
  4. Издаване на заверени копия от документи
  5. Финансово компенсиране на лица, имащи дългогодишни жилищно-спестовни влогове
  6. Издаване на удостоверение относно общинския произход на недвижими имоти
  7. Издаване на удостоверение за липса на задължения по сключени правни сделки по управление и разпореждане с общински имоти
  8. Издаване на удостоверение за извършена обстоятелствена проверка за недвижим имот
  9. Издаване на удостоверения по чл. 66, във връзка с чл. 33 от Закона за собствеността за правна сделка със съсобствен имот
  10. Искане-декларация за включване в картотеката на нуждаещите се от жилища граждани
  11. Отдаване под наем на обекти и имущество – общинска собственост без търг или конкурс
  12. Удължаване срока на договори, съгласно чл. 17, ал. 4 от Наредба №4 на Общински съвет - Кубрат
  13. Удължаване срока на договори, съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба №4 на Общински съвет - Кубрат
  14. Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост
  15. Продажба на жилищни имоти - общинска собственост
  16. Продажба на нежилищни имоти - общинска собственост
  17. Прекратяване на съсобственост на недвижими имоти между община и физически или юридически лица
  18. Доброволна делба на недвижими имоти между общината и физически или юридически лица
  19. Замяна на недвижими имоти частна общинска собственост с имоти на физически или юридически лица
  20. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот общинска собственост
  21. Учредяване възмездно право на ползване върху недвижим имот общинска собственост
  22. Учредяване на право на надстрояване и пристрояване върху недвижим имот общинска собственост
  23. Изкупуване на право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж
  24. Учредяване право на строеж върху общинска земя

 

 

1. Издаване на удостоверение за изплатен приватизиран имот

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Копие от доковор за приватизация;

3. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

обикновена - 7 дни, бърза - 3 дни, експресна - 24 часа

Такса:

обикновена - 10.00 лв., бърза - 12.50 лв., експресна - 15.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „Управление на собствеността”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Общинска собственост”; старши юрисконсулт „Общинска собственост”

 

2. Издаване на удостоверение за липса или наличие на реституционни претенции за недвижими имоти

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец с точно описание на имота - местонахождение, улица, квартал, планоснимачен номер, парцел 

Срок за изпълнение:

обикновена - 7 дни, бърза - 3 дни, експресна - 24 часа

Такса:

обикновена - 10.00 лв., бърза - 12.50 лв., експресна - 15.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „Управление на собствеността”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Общинска собственост”

 

3. Заверка на молба-декларация за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Скица на имота;

3. Други документи, доказващи собственост;

4. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

обикновена - 7 дни, бърза - 3 дни, експресна - 24 часа

Такса:

обикновена - 10.00 лв., бърза - 12.50 лв., експресна - 15.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „Управление на собствеността”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Общинска собственост”; старши експерт „Общинска собственост”

 

4. Издаване на заверени копия от документи

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

обикновена - 7 дни, бърза - 3 дни, експресна - 24 часа

Такса:

обикновена - 5.00 лв., бърза - 6.50 лв., експресна - 7.50 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „Управление на собствеността”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Общинска собственост”; старши експерт „Общинска собственост”

 

5. Финансово компенсиране на лица, имащи дългогодишни жилищно-спестовни влогове

Необходими комплектоващи документи:

1. При покупка на жилище от свободния пазар:

- Заявление по образец;

- Декларация по чл. 2 от ЗУПГМЖСВ;

- Копие от Нотариален акт.

2. При покупка на жилище в строеж:

- Заявление по образец;

- Договор за покупка за строеж от фирмата с мокър печат;

- Декларация по чл. 2 от ЗУПГМЖСВ;

- Строително разрешение на фирмата;

- Копие от решение за съдебна регистрация на фирмата;

- Акт за собственост на името на фирмата за учредяване на право на строеж.

Срок за изпълнение:

30 дни

Такса:

5.00 лв. – внесени в Банка ДСК

Изплащането на дължимите компенсации се извършва след превеждане на сумите от Национален компенсационен жилищен фонд – София.

 

6. Издаване на удостоверение относно общинския произход на недвижими имоти

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Актуална скица на имота;

3. Документи, доказващи отношение към общинския имот (нотариални актове и други) - при необходимост.

Срок за изпълнение:

обикновена - 7 дни, бърза - 3 дни, експресна - 24 часа

Такса:

обикновена - 5.00 лв., бърза - 6.50 лв., експресна - 7.50 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „Управление на собствеността”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Общинска собственост”; старши експерт „Общинска собственост”

 

7. Издаване на удостоверение за липса на задължения по сключени правни сделки по управление и разпореждане с общински имоти

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец. 

Срок за изпълнение:

обикновена - 7 дни, бърза - 3 дни, експресна - 24 часа

Такса:

обикновена - 5.00 лв., бърза - 6.50 лв., експресна - 7.50 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „Управление на собствеността”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Общинска собственост”; старши експерт „Общинска собственост”

 

8. Издаване на удостоверение за извършена обстоятелствена проверка за недвижим имот

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец;

2. Скица на имота;

3. Удостоверение за данъчна оценка;

4. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

обикновена - 7 дни, бърза - 3 дни, експресна - 24 часа

Такса:

обикновена - 10.00 лв., бърза - 12.50 лв., експресна - 15.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „Управление на собствеността”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Общинска собственост”; старши експерт „Общинска собственост”

 

9. Издаване на удостоверения по чл. 66, във връзка с чл. 33 от Закона за собствеността за правна сделка със съсобствен имот

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Предложение към Общината за закупуване на своята част;

3. Копие от документ за собственост.

Срок за изпълнение:

обикновена - 7 дни, бърза - 3 дни, експресна - 24 часа

Такса:

обикновена - 10.00 лв., бърза - 12.50 лв., експресна - 15.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „Управление на собствеността”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Общинска собственост”; старши експерт „Общинска собственост”

 

10. Искане-декларация за включване в картотеката на нуждаещите се от жилища граждани

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Удостоверения от отдел „МДТ” и Общинска служба по земеделие и гори (договор за наем);

3. Служебна бележка за годишни доходи от трудово правоотношение за преходната година;

4. Копие от решение на ТЕЛК, ако има такова.

Срок за изпълнение:

60 дни

Такса:

2.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „Управление на собствеността”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Общинска собственост”; старши експерт „Общинска собственост”

 

11. Отдаване под наем на обекти и имущество – общинска собственост без търг или конкурс

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Регистрация на партията, съответно на синдикалната организация;

3. Протоколи за учредяване на общинската им структура.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

10.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „Управление на собствеността”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Общинска собственост”; старши експерт „Общинска собственост”

 

12. Удължаване срока на договори, съгласно чл. 17, ал. 4 от Наредба №4 на Общински съвет - Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Копие от договор.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

10.00 лв.

 

13. Удължаване срока на договори, съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба №4 на Общински съвет - Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Копие от договор.

Срок за изпълнение:

След решение на ОбС - Кубрат

Такса:

10.00 лв.

 

14. Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Документи, доказващи промяна на собствеността (договори, нотариални актове и други).

Срок за изпълнение:

90 дни

Такса:

Няма

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „Управление на собствеността”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Общинска собственост”; старши експерт „Общинска собственост”

 

15. Продажба на жилищни имоти - общинска собственост

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане за закупуване;

2. Договор за наем;

3. Искане - декларация;

4. Удостоверения от отдел „МДТ” и Общинска служба по земеделие и гори (договор за наем).

Срок за изпълнение:

След решение на Общински съвет - Кубрат

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „Управление на собствеността”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Общинска собственост”

 

16. Продажба на нежилищни имоти - общинска собственост

Необходими комплектоващи документи:

1. Тръжни документи.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „Управление на собствеността”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Общинска собственост”

 

17. Прекратяване на съсобственост на недвижими имоти между община и физически или юридически лица

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец до кмета на община Кубрат;

2. Оригинална скица;

3. Документ за собственост;

4. За юридически лица:

- ЕИК / Удостоверение за актуално състояние, БУЛСТАТ

Срок за изпълнение:

До приключване на преписката

Такса:

Няма

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „Управление на собствеността”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Общинска собственост”

 

18. Доброволна делба на недвижими имоти между общината и физически или юридически лица

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец до кмета на община Кубрат;

2. Оригинална скица;

3. Документ за собственост;

4. За юридически лица:

- ЕИК / Удостоверение за актуално състояние, БУЛСТАТ

Срок за изпълнение:

До приключване на преписката

Такса:

Няма

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „Управление на собствеността”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Общинска собственост”

 

19. Замяна на недвижими имоти частна общинска собственост с имоти на физически или юридически лица

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец до кмета на община Кубрат;

2. Оригинална скица;

3. Документ за собственост на предлагания за замяна имот;

4. За юридически лица:

- ЕИК / Удостоверение за актуално състояние, БУЛСТАТ

Срок за изпълнение:

До приключване на преписката

Такса:

Няма

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „Управление на собствеността”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Общинска собственост”

 

20. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот общинска собственост

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец до кмета на община Кубрат.

Срок за изпълнение:

До приключване на преписката

Такса:

Няма

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „Управление на собствеността”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Общинска собственост”

 

21. Учредяване възмездно право на ползване върху недвижим имот общинска собственост

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец до кмета на община Кубрат.

Срок за изпълнение:

До приключване на преписката

Такса:

Няма

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „Управление на собствеността”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Общинска собственост”

 

22. Учредяване на право на надстрояване и пристрояване върху недвижим имот общинска собственост

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец до кмета на община Кубрат;

2. Архитектурни проекти, за които са проведени процедури за одобряване;

3. Документ за собственост на съществуващата сграда или договор за отстъпено право на строеж;

4. За юридически лица:

- ЕИК / Удостоверение за актуално състояние, БУЛСТАТ

Срок за изпълнение:

До приключване на преписката

Такса:

Няма

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „Управление на собствеността”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Общинска собственост”; старши експерт „Общинска собственост”

 

23. Изкупуване на право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец до кмета на община Кубрат;

2. Оригинална скица;

3. Документ /договор/ за отстъпено право на строеж;

4. Удостоверение за наследници - при необходимост;

5. Документ за собственост на сградата или друг документ доказващ собствеността;

6. За юридически лица:

- ЕИК / Удостоверение за актуално състояние, БУЛСТАТ

Срок за изпълнение:

До приключване на преписката

Такса:

Няма

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „Управление на собствеността”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Общинска собственост”; старши експерт „Общинска собственост”

 

24. Учредяване право на строеж върху общинска земя

Необходими комплектоващи документи:

1. Комплект тръжни документи.

Срок за изпълнение:

До приключване на преписката

Такса:

Няма

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „Управление на собствеността”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Общинска собственост”; старши експерт „Общинска собственост”