Начало » Административни услуги » Гражданско състояние

 

Гражданско състояние

  1. Издаване на удостоверения - дубликати за раждане и сключен граждански брак и препис - извлечение от акт за смърт
  2. Издаване на преписи, препис - извлечения или заверени копия от съставени актове за гражданско състояние
  3. Припознаване на дете
  4. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/
  5. Образуване на преписка за съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат съставени актове в чужбина – за раждане, граждански брак, смърт
  6. Възстановяване и промяна на име
  7. Образуване на преписка за установяване наличие на българско гражданство
  8. Анкетиране и даване на ЕГН
  9. Образуване на преписка за установяване на самоличност
  10. Образуване на преписка за установяване на верен ЕГН по искане на граждани
  11. Образуване и разглеждане на преписка за признаване и допускане за изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган
  12. Заверка на документи по гражданско състояние, предназначени за чужбина
  13. Издаване на удостоверение за наследници
  14. Издаване на удостоверение за семейно положение
  15. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
  16. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
  17. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
  18. Издаване на удостоверение за правно ограничение
  19. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
  20. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
  21. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
  22. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
  23. Обработка на адресна карта за постоянен адрес
  24. Издаване на удостоверение за постоянен адрес
  25. Обработка на адресна карта за настоящ адрес
  26. Издаване на удостоверение за настоящ адрес
  27. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес
  28. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
  29. Издаване на други видове удостоверения
  30. Заверка на данни по гражданско състояние в документи по образец на чуждестранни органи

 

 

1. Издаване на удостоверения - дубликати за раждане и сключен граждански брак и препис - извлечение от акт за смърт

Нормативни документи:

• Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.1, т.1 и т.2 във връзка с чл.40, ал.1, изречение трето;

• Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.4.

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Лична карта;

3. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Нормативно определен срок за изпълнение:

обикновена – 3 дни; експресна – 3 часа

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса:

- обикновена услуга въз основа на регистрите, които се съхраняват в общината – 5.00 лв.

- експресна услуга въз основа на регистрите, които се съхраняват в общината – 10.00 лв.

- обикновена услуга въз основа на Националния електронен регистър – 8.00 лв.

- експресна услуга въз основа на Националния електронен регистър – 16.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ГРАО”

Място на издаване на документа:

Отдел „ГРАО”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Длъжностно лице по гражданско състояние

 

2. Издаване на преписи, препис - извлечения или заверени копия от съставени актове за гражданско състояние

Нормативни документи:

• Закон за гражданската регистрация - чл.80 и чл.88.

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Лична карта;

3. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Нормативно определен срок за изпълнение:

обикновена – 3 дни; експресна – 3 часа

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса:

- обикновена услуга въз основа на регистрите, които се съхраняват в общината – 5.00 лв.

- експресна услуга въз основа на регистрите, които се съхраняват в общината – 10.00 лв.

- обикновена услуга въз основа на Националния електронен регистър – 10.00 лв.

- експресна услуга въз основа на Националния електронен регистър – 20.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ГРАО”

Място на издаване на документа:

Отдел „ГРАО”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Длъжностно лице по гражданско състояние

 

3. Припознаване на дете

Нормативни документи:

• Закон за гражданската регистрация - чл.16, ал.1, във връзка с чл.49;

• Семеен кодекс – чл.64, чл.65, ал.1.

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Заявление за припознаване;

3. Декларация за припознаване;

4. Лични карти.

Нормативно определен срок за изпълнение:

обикновена – 3 дни; експресна – 1 час

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса:

обикновена – 2.00 лв.; експресна – 4.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ГРАО”

Място на издаване на документа:

Отдел „ГРАО”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Длъжностно лице по гражданско състояние

 

4. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/

Нормативни документи:

• Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.4 и чл.24, ал.1;

• Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.3.

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Лична карта;

3. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Нормативно определен срок за изпълнение:

обикновена – 3 дни; експресна – 3 часа

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса:

обикновена – 3.00 лв.; експресна – 6.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ГРАО”

Място на издаване на документа:

Отдел „ГРАО”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Длъжностно лице по гражданско състояние

 

5. Образуване на преписка за съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат съставени актове в чужбина – за раждане, граждански брак, смърт

Нормативни документи:

• Закон за гражданската регистрация - чл.72, ал.3 във връзка с чл.70, ал.1;

• Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация /обн., ДВ. бр. 43 от 08.06.2012 г./ - чл.12, чл.20, чл.27.

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Лична карта;

3. Заверен препис или извлечение от съставения акт по гражданско състояние, заедно с легализиран превод на български език - за раждане, граждански брак и смърт, заверен по реда на Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа;

4. Удостоверение за идентичност на имената, заедно с легализиран превод на български език - за раждане, граждански брак и смърт, заверен по реда на Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа;

5. Препис-извлечение от семейния регистър, заверен по реда на Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа;

6. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Нормативно определен срок за изпълнение:

обикновена – 3 дни; експресна – 1 ден

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса:

обикновена – 20.00 лв.; експресна – 40.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ГРАО”

Място на издаване на документа:

Отдел „ГРАО”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Длъжностно лице по гражданско състояние

 

6. Възстановяване и промяна на име

Нормативни документи:

• Закон за гражданската регистрация - чл.19а.

Необходими комплектоващи документи:

1. Лична карта;

2. Заявление по образец с нотариално заверен подпис на заявителя;

3. Заявление по образец с нотариално заверени подписи на родителите, когато лицето е непълнолетно или малолетно;

4. Заверено копие от Акт за раждане;

5. Заверено копие от Акт за сключен граждански брак;

6. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Нормативно определен срок за изпълнение:

30 дни

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса:

Няма

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ГРАО”

Място на издаване на документа:

Отдел „ГРАО”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Длъжностно лице по гражданско състояние

 

7. Образуване на преписка за установяване наличие на българско гражданство

Нормативни документи:

• Закон за българското гражданство – чл.39;

• Наредба № 1 на Министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999 г. /обн., ДВ, бр.19 от 02.03.1999 г./ за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл.15, ал.3 във връзка с ал.1.

Необходими комплектоващи документи:

1. Фотокопие от документ за самоличност – 2 бр.;

2. Искане по образец; 

3. Молба до Министерството на правосъдието, Дирекция „Българско гражданство“ за установяване наличие на българско гражданство;

4. Документ за платена държавна такса към Министерството на правосъдието;

5. Заверено копие от Акт за раждане и Акт за сключен граждански брак;

6. Заверено копие от стар семеен регистър или ЛРК;

7. Снимки – 2 бр.;

8. Удостоверение за идентичност на имената, преведено и легализирано;

9. Препис-извлечение от семейния регистър, преведен и легализиран;

10. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Нормативно определен срок за изпълнение:

30 дни

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса:

50.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ГРАО”

Място на издаване на документа:

Министерство на правосъдието, Дирекция „Българско гражданство“

 

8. Анкетиране и даване на ЕГН

Нормативни документи:

• Закон за гражданската регистрация - чл.11;

• Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация /обн., ДВ. бр. 43 от 08.06.2012 г./ - чл.105, ал.1 и чл.107, т.2.

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Ксерокопие от чуждестранния документ за самоличност;

3. Уведомително писмо от ОД на МВР за разрешение за постоянно пребиваване;

4. Указ за придобиване на българско гражданство;

5. Документи за гражданско състояние с превод на български език;

6. Заявление за постоянен адрес;

7. Адресна карта за настоящ адрес;

8. Документ за собственост; документ за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализирани институции; други документи, доказващи собствеността или ползването на имота;

9. Писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа;

10. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Нормативно определен срок за изпълнение:

7 дни

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса:

10.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ГРАО”

Място на издаване на документа:

ТЗ „ГРАО“

 

9. Образуване на преписка за установяване на самоличност

Нормативни документи:

• Закон за гражданската регистрация - чл.26, ал.2

• Закон за Министерство на вътрешните работи - чл.61 и чл.62

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Фотокопие от акт за раждане;

3. Фотокопие от ЛРК;

4. Снимки – 3 бр.

Нормативно определен срок за изпълнение:

30 дни

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса:

20.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ГРАО”

Място на издаване на документа:

Министерство на вътрешните работи, ОД на МВР

 

10. Образуване на преписка за установяване на верен ЕГН по искане на граждани

Нормативни документи:

• Закон за гражданската регистрация - чл.106, т.4;

• Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация /обн., ДВ. бр. 43 от 08.06.2012 г./ - чл.120, ал.4, ал.2, ал.3.

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Лична карта;

3. Заверено фотокопие от Акт за раждане.

Нормативно определен срок за изпълнение:

14 дни

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса:

10.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ГРАО”

Място на издаване на документа:

ТЗ „ГРАО“

 

11. Образуване и разглеждане на преписка за признаване и допускане за изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Нормативни документи:

• Гражданско процесуален кодекс – чл.621;

• Кодекс за международно и частно право – чл.117, чл.118 и чл.119.

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Нотариално заверена молба до Кмета на общината за признаване на чуждестранния акт;

3. Лична карта;

4. Препис от съдебно решение или съответния акт, заверен по надлежния ред от чуждестранния орган, който го е издал, заедно с легализиран превод на български език;

5. Удостоверение, че решението е влязло в законна сила от съответния съд, заедно с легализиран превод на български език;

6. Декларация с нотариална заверка на подписа на лицето, с което декларира, че са спазени условията на чл.117, т.3 и т.4 от КМЧП;

7. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Нормативно определен срок за изпълнение:

30 дни

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса:

20.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ГРАО”

Място на издаване на документа:

Отдел „ГРАО”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Длъжностно лице по гражданско състояние

 

12. Заверка на документи по гражданско състояние, предназначени за чужбина

Нормативни документи:

• Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал.1, т.1;

• Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.11;

• Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с ПМС № 184 от 1958 г. /обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г./ - чл.3;

• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /обн., ДВ. бр. 37 от 15.05.2012 г./ - чл.9, чл.10, чл.11 и чл.12.

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Документ по гражданско състояние за заверка;

3. Лична карта;

4. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Нормативно определен срок за изпълнение:

обикновена – 3 дни; експресна – 3 часа

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса:

обикновена – 10.00 лв.; експресна – 20.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ГРАО”

Място на издаване на документа:

Отдел „ГРАО”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Длъжностно лице по гражданско състояние

 

13. Издаване на удостоверение за наследници

Нормативни документи:

• Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1, ал.2 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.4;

• Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.2;

• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /обн., ДВ. бр. 37 от 15.05.2012 г./ - чл.9, чл.10, чл.11 и чл.12.

Необходими комплектоващи документи:

1. Попълнено Искане за издаване на удостоверение за наследници по образец; 

2. Лична карта;

3. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Нормативно определен срок за изпълнение:

обикновена – 7 дни; експресна – 3 часа

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса:

обикновена – 5.00 лв.; експресна – 10.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ГРАО”

Място на издаване на документа:

Отдел „ГРАО”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Длъжностно лице по гражданско състояние

 

14. Издаване на удостоверение за семейно положение

Нормативни документи:

• Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1, ал.2 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.4;

• Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.2;

• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /обн., ДВ. бр. 37 от 15.05.2012 г./ - чл.13.

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Лична карта;

3. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Нормативно определен срок за изпълнение:

обикновена – 3 дни; експресна – 3 часа

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса:

обикновена – 3.00 лв.; експресна – 6.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ГРАО”

Място на издаване на документа:

Отдел „ГРАО”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Длъжностно лице по гражданско състояние

 

15. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Нормативни документи:

• Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1, ал.2 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.2 и т.4;

• Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.2;

• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /обн., ДВ. бр. 37 от 15.05.2012 г./ - чл.14.

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Лична карта;

3. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Нормативно определен срок за изпълнение:

обикновена – 3 дни; експресна – 3 часа

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса:

обикновена – 5.00 лв.; експресна – 10.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ГРАО”

Място на издаване на документа:

Отдел „ГРАО”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Длъжностно лице по гражданско състояние

 

16. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Нормативни документи:

• Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1, ал.2 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5;

• Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.2;

• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /обн., ДВ. бр. 37 от 15.05.2012 г./ - чл.15.

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Лична карта;

3. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Нормативно определен срок за изпълнение:

обикновена – 3 дни; експресна – 3 часа

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса:

обикновена – 5.00 лв.; експресна – 10.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ГРАО”

Място на издаване на документа:

Отдел „ГРАО”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Длъжностно лице по гражданско състояние

 

17. Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Нормативни документи:

• Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1, ал.2 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.3;

• Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.2;

• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /обн., ДВ. бр. 37 от 15.05.2012 г./ - чл.16.

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Лична карта;

3. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Нормативно определен срок за изпълнение:

обикновена – 3 дни; експресна – 3 часа

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса:

обикновена – 5.00 лв.; експресна – 10.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ГРАО”

Място на издаване на документа:

Отдел „ГРАО”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Длъжностно лице по гражданско състояние

 

18. Издаване на удостоверение за правно ограничение

Нормативни документи:

• Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1, ал.2 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.5;

• Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.2;

• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /обн., ДВ. бр. 37 от 15.05.2012 г./ - чл.17.

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Лична карта;

3. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Нормативно определен срок за изпълнение:

обикновена – 3 дни; експресна – 3 часа

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса:

обикновена – 5.00 лв.; експресна – 10.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ГРАО”

Място на издаване на документа:

Отдел „ГРАО”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Длъжностно лице по гражданско състояние

 

19. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Нормативни документи:

• Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.1;

• Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.2;

• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /обн., ДВ. бр. 37 от 15.05.2012 г./ - чл.18.

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Лична карта;

3. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Нормативно определен срок за изпълнение:

обикновена – 3 дни; експресна – 3 часа

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса:

обикновена – 2.00 лв.; експресна – 4.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ГРАО”

Място на издаване на документа:

Отдел „ГРАО”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Длъжностно лице по гражданско състояние

 

20. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Нормативни документи:

• Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.3, ал.2, т.2;

• Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.12;

• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /обн., ДВ. бр. 37 от 15.05.2012 г./ - чл.19.

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Лична карта;

3. Ксерокопие от чуждестранния документ за самоличност;

4. Уведомително писмо от ОД на МВР или Указ за придобиване на българско гражданство;

5. Документи за гражданско състояние с превод на български език;

6. Заявление за постоянен адрес;

7. Адресна карта за настоящ адрес;

8. Документ за собственост; документ за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализирани институции; други документи, доказващи собствеността или ползването на имота;

9. Писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа;

10. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Нормативно определен срок за изпълнение:

обикновена – 3 дни; експресна – 3 часа

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса:

обикновена – 10.00 лв.; експресна – 20.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ГРАО”

Място на издаване на документа:

Отдел „ГРАО”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Длъжностно лице по гражданско състояние

 

21. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Нормативни документи:

• Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.4;

• Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.6 и т.11;

• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /обн., ДВ. бр. 37 от 15.05.2012 г./ - чл.20.

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Лична карта;

3. Официален документ, преведен и заверен, съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, от който да са видни името, датата на раждане, полът и семейното положение на чуждия гражданин;

4. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Нормативно определен срок за изпълнение:

обикновена – 3 дни; експресна – 3 часа

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса:

- обикновена услуга - когато ще сключва граждански брак с друг български гражданин в чужбина - 10.00 лв.

- експресна услуга - когато ще сключва граждански брак с друг български гражданин в чужбина - 20.00 лв.

- обикновена услуга - когато ще сключва граждански брак с чужд гражданин в чужбина - 20.00 лв.

- експресна услуга - когато ще сключва граждански брак с чужд гражданин в чужбина - 40.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ГРАО”

Място на издаване на документа:

Отдел „ГРАО”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Длъжностно лице по гражданско състояние

 

22. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Нормативни документи:

• Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.4;

• Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.6;

• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /обн., ДВ. бр. 37 от 15.05.2012 г./ - чл.21.

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Лична карта;

3. Декларация по образец;

4. Декларация за вписване на личните данни в удостоверението;

5. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Нормативно определен срок за изпълнение:

обикновена – 3 дни; експресна – 3 часа

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса:

обикновена – 20.00 лв.; експресна – 40.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ГРАО”

Място на издаване на документа:

Отдел „ГРАО”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Длъжностно лице по гражданско състояние

 

23. Обработка на адресна карта за постоянен адрес

Нормативни документи:

• Закон за гражданската регистрация - чл.95 и чл.99, във връзка с чл.5, т.3 и чл.106, ал.1, т.1;

• Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.8.

Необходими комплектоващи документи:

1. Попълнено Заявление за постоянен адрес; 

2. Лична карта;

3. Документ за собственост; документ за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализирани институции; други документи, доказващи собствеността или ползването на имота;

4. Писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа;

5. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Нормативно определен срок за изпълнение:

3 дни

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса:

5.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ГРАО”

Място на издаване на документа:

Отдел „ГРАО”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Длъжностно лице по гражданско състояние

 

24. Издаване на удостоверение за постоянен адрес

Нормативни документи:

• Закон за гражданската регистрация - чл.95 и чл.98, във връзка с чл.5, т.3 и чл.106, ал.1, т.1;

• Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.8;

• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /обн., ДВ. бр. 37 от 15.05.2012 г./ - чл.22.

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Лична карта;

3. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Нормативно определен срок за изпълнение:

обикновена – 3 дни; експресна – 3 часа

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса:

обикновена – 3.00 лв.; експресна – 6.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ГРАО”

Място на издаване на документа:

Отдел „ГРАО”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Длъжностно лице по гражданско състояние

 

25. Обработка на адресна карта за настоящ адрес

Нормативни документи:

• Закон за гражданската регистрация - чл.96 и чл.99, във връзка с чл.5, т.3 и чл.106, ал.1, т.1;

• Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.8.

Необходими комплектоващи документи:

1. Попълнена Адресна карта за настоящ адрес; 

2. Лична карта;

3. Документ за собственост; документ за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в спезилизирани институции; други документи, доказващи собствеността или ползването на имота;

4. Писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа;

5. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Нормативно определен срок за изпълнение:

3 дни

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса:

2.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ГРАО”

Място на издаване на документа:

Отдел „ГРАО”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Длъжностно лице по гражданско състояние

 

26. Издаване на удостоверение за настоящ адрес

Нормативни документи:

• Закон за гражданската регистрация - чл.24, чл.96 и чл.106;

• Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.8;

• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /обн., ДВ. бр. 37 от 15.05.2012 г./ - чл.23.

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Лична карта;

3. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Нормативно определен срок за изпълнение:

обикновена – 7 дни; експресна – 3 часа

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса:

обикновена – 3.00 лв.; експресна – 6.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ГРАО”

Място на издаване на документа:

Отдел „ГРАО”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Длъжностно лице по гражданско състояние

 

27. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес

Нормативни документи:

• Закон за гражданската регистрация - чл.95, чл.98, във връзка с чл.5, т.3 и чл.106, ал.1, т.1;

• Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.8;

• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /обн., ДВ. бр. 37 от 15.05.2012 г./ - чл.24.

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Лична карта;

3. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Нормативно определен срок за изпълнение:

обикновена – 3 дни; експресна – 3 часа

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса:

обикновена – 5.00 лв.; експресна – 10.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ГРАО”

Място на издаване на документа:

Отдел „ГРАО”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Длъжностно лице по гражданско състояние

 

28. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес

Нормативни документи:

• Закон за гражданската регистрация - чл.24, чл.96 и чл.106;

• Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.8;

• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /обн., ДВ. бр. 37 от 15.05.2012 г./ - чл.25.

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Лична карта;

3. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Нормативно определен срок за изпълнение:

обикновена – 3 дни; експресна – 3 часа

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса:

обикновена – 5.00 лв.; експресна – 10.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ГРАО”

Място на издаване на документа:

Отдел „ГРАО”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Длъжностно лице по гражданско състояние

 

29. Издаване на други видове удостоверения

Нормативни документи:

• Закон за гражданската регистрация - чл.88 и чл.106;

• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /обн., ДВ. бр. 37 от 15.05.2012 г./ - чл.3, т.2.

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Лична карта;

3. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Нормативно определен срок за изпълнение:

обикновена – 3 дни; експресна – 3 часа

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса:

обикновена - 10.00 лв., експресна - 20.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ГРАО”

Място на издаване на документа:

Отдел „ГРАО”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Длъжностно лице по гражданско състояние

 

30. Заверка на данни по гражданско състояние в документи по образец на чуждестранни органи

Нормативни документи:

• АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЯ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ НА РАБОТНИЦИ МИГРАНТИ

• Е 401 – Рег. 1408/71: чл. чл. 73, 74, чл.чл.77, 78;

• Рег.574/72: чл.86.2, чл.88, чл.96, чл.чл. 91, 92.

Необходими комплектоващи документи:

1. Чуждестранния документ;

2. Лична карта;

3. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Нормативно определен срок за изпълнение:

обикновена – 3 дни; експресна – 3 часа

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса:

обикновена - 20.00 лв., експресна - 40.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ГРАО”

Място на издаване на документа:

Отдел „ГРАО”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Длъжностно лице по гражданско състояние