Начало » Административни услуги » Аграрна политика и земеползване

 

Аграрна политика и земеползване

  1. Регистрация на пчели, пчелни семейства, пчелни семейства на подвижно пчеларство и издаване на удостоверение за собственост
  2. Издаване на разрешение за настаняване на временен пчелин
  3. Издаване на разрешение за преместване на временен пчелин
  4. Годишна такса за притежаване на куче
  5. Талон за регистрация на куче
  6. Издаване на констативен протокол за нанесени щети на селскостопанско имущество, съгласно ЗОСИ
  7. Изземване на имот по реда на чл. 34 от ЗСПЗЗ
  8. Проверка и отговор на жалби на граждани, свързани с проблеми по отглеждане на домашни животни в жилищната територия

 

 

1. Регистрация на пчели, пчелни семейства, пчелни семейства на подвижно пчеларство и издаване на удостоверение за собственост

Нормативни документи:

• Наредба № 27 от 10.07.2002 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства

• Закон за пчеларството /ЗП/

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец (чл. 8, ал. 1 от ЗП); 

2. Копие от ветеринарномедицинския дневник на пчелина;

3. Декларация за собственост на пчелните семейства. 

Срок за изпълнение:

5 дни

Такса:

Няма

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/

Място на издаване на документа:

Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Земеделие”

 

2. Издаване на разрешение за настаняване на временен пчелин

Нормативни документи:

• Закон за пчеларството /ЗП/

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец (чл. 9, ал. 3 от ЗП); 

2. Копие от ветеринарномедицинския дневник на пчелина;

3. Декларация за собственост на пчелните семейства. 

Срок за изпълнение:

5 дни

Такса:

2.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/

Място на издаване на документа:

Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Земеделие”

 

3. Издаване на разрешение за преместване на временен пчелин

Необходими комплектоващи документи:

1. Декларация за прекратяване при подвижно пчеларство; 

2. Копие от ветеринарномедицинския дневник на пчелина;

3. Декларация за собственост на пчелните семейства. 

Срок за изпълнение:

5 дни

Такса:

2.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/

Място на издаване на документа:

Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Земеделие”

 

4. Годишна такса за притежаване на куче

Необходими комплектоващи документи:

1. Копие от талона за регистрация на куче;

2. Квитанция за платена годишна такса.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

5.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/

Място на издаване на документа:

Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Земеделие”

 

5. Талон за регистрация на куче

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Копие от ветеринарномедицинския паспорт от РВМС;

3. Декларация за запознаване със задълженията по Наредба № 1 на ОбС - Кубрат; 

4. Копие от документа за самоличност – за физически лица;

5. Копие от съдебно решение – за юридически лица.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

2.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/

Място на издаване на документа:

Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Земеделие”

 

6. Издаване на констативен протокол за нанесени щети на селскостопанско имущество, съгласно ЗОСИ

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Акт за установено нарушение по ЗАНН;

3. Квитанция за платена такса.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

15.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/

Място на издаване на документа:

Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Земеделие”

 

7. Изземване на имот по реда на чл. 34 от ЗСПЗЗ

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Скица на имота;

3. Документ за собственост - НА или Решение на ПК;

4. Удостоверение за наследници – когато имота е наследствен;

5. Квитанция за платена такса.

Срок за изпълнение:

14 дни

Такса:

15.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/

Място на издаване на документа:

Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Земеделие”

 

8. Проверка и отговор на жалби на граждани, свързани с проблеми по отглеждане на домашни животни в жилищната територия

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец, съдържащо:

- трите имена, точен адрес по местоживеене и телефон на лицето подало заявлението;

- кратко и точно описание на проблема;

- трите имена и точен адрес на лицето против което се подава заявлението.

Срок за изпълнение:

1 месец

Такса:

Няма

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/

Място на издаване на документа:

Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Земеделие”