Начало » Административни услуги » Екология

 

Екология

  1. Издаване на разрешение за отсичане на дървета и храсти в поземлени имоти
  2. Издаване на разрешение за отсичане на дървета и храсти под режим на особена закрила в поземлени имоти
  3. Издаване на удостоверения за култивиране на лечебни растения
  4. Проверка и отговор на жалби, молби и предложения на граждани, свързани с проблеми по опазване на въздуха, водите, почвите, околния шум и ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда
  5. Предоставяне на обществен достъп на комплексни разрешителни, инвеститорски предложения и ОВОС /оценка на въздействието върху околната среда/
  6. Издаване на разрешение за депониране на строителни отпадъци и земни маси при строителство
  7. Издаване на разрешение за премахване на дървесна растителност (Наредба № 1 на МТРС от 10.03.1993 година за опазване на зелената растителност)
  8. Издаване на позволително за бране на лечебни растения на територии, които са общинска собственост
  9. Издаване на удостоверение за маркиране на дървесина, добита по чл.131б от ПП на Закона за горите
  10. Уведомление за инвестиционно предложение

 

 

1. Издаване на разрешение за отсичане на дървета и храсти в поземлени имоти

Нормативни документи:

• Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (ДВ, бр.26/1993 г.)

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Документ за платена такса;

3. Обезщетение за общинска растителност;

4. Документ за собственост на имота.

Срок за изпълнение:

обикновена - 30 дни, бърза – 15 дни

Такса:

обикновена - 5.00 лв., бърза – 10.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Екология”

 

2. Издаване на разрешение за отсичане на дървета и храсти под режим на особена закрила в поземлени имоти

Нормативни документи:

• Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (ДВ, бр.26/1993 г.)

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Документ за платена такса;

3. Документ за собственост на имота;

4. Kопие от скица за земеделски земи.

Срок за изпълнение:

обикновена - 30 дни, бърза – 15 дни

Такса:

обикновена - 15.00 лв., бърза – 20.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Екология”

 

3. Издаване на удостоверения за култивиране на лечебни растения

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Удостоверение от кмета на населеното място за отглежданата в землището билка.

Срок за изпълнение:

обикновена - 3 дни, бърза – 2 дни, експресна - 24 часа

Такса:

обикновена - 10.00 лв., бърза – 15.00 лв., експресна - 20.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Екология”

 

4. Проверка и отговор на жалби, молби и предложения на граждани, свързани с проблеми по опазване на въздуха, водите, почвите, околния шум и ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда

Нормативни документи:

• Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г.) и всички останали законови и подзаконови актове към него

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец, съдържащо:

- трите имена, точен адрес по местоживеене и телефон на лицето подало заявлението;

- кратко и точно описание на проблема;

- трите имена и точен адрес на лицето против което се подава заявлението.

Срок за изпълнение:

- за жалби - 7 дни;

- за молби - 14 дни.

Такса:

Няма

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Екология”

 

5. Предоставяне на обществен достъп на комплексни разрешителни, инвеститорски предложения и ОВОС /оценка на въздействието върху околната среда/

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление за достъп до информация; 

2. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

- 5 дни

Такса:

5.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Екология”

 

6. Издаване на разрешение за депониране на строителни отпадъци и земни маси при строителство

Нормативни документи:

• Закон за управление на отпадъците (ДВ, бр. 86/2003 г.) и всички останали законови и подзаконови актове към него

• Наредба № 6 на Общински съвет - Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1.1. Заявление по образец - за физически лица; 

1.2. Заявление по образец - за юридически лица; 

2. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

5 дни

Такса:

10.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Екология”

 

7. Издаване на разрешение за премахване на дървесна растителност (Наредба № 1 на МТРС от 10.03.1993 година за опазване на зелената растителност)

Нормативни документи:

• Наредба № 1 на МТРС от 10.03.1993 година за опазване на зелената растителност

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Документ за собственост;

3. Разрешение за строеж;

4. Скица с разположение на растителността на терена чрез геодезическо заснемане и дендрологичен опис на същата;

5. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

обикновена - 30 дни, бърза - 15 дни, експресна – 7 дни

Такса:

обикновена - 5.00 лв., бърза - 7.50 лв., експресна - 10.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Екология”

 

8. Издаване на позволително за бране на лечебни растения на територии, които са общинска собственост

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Aктуално становище от РИОСВ за регистриран пункт за изкупуване на билки;

3. Удостоверение от кмета на населеното място за възможността да се добие тази билка;

4. Списък на берачи;

5. Квитанция за платена такса по раздел IX от Наредба № 11 на ОбС - Кубрат.

Срок за изпълнение:

обикновена - 5 дни, бърза – 3 дни, експресна – 24 часа

Такса:

обикновена – 5.00 лв., бърза – 10.00 лв., експресна – 15.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Земеделие”

 

9. Издаване на удостоверение за маркиране на дървесина, добита по чл.131б от ПП на Закона за горите

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Разрешение за извършена сеч.

Срок за изпълнение:

обикновена - 14 дни, бърза – 7 дни, експресна – 3 часа

Такса:

обикновена – 5.00 лв., бърза – 10.00 лв., експресна – 15.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Търговски дейности”

 

10. Уведомление за инвестиционно предложение

Необходими комплектоващи документи:

1. Уведомление по образец; 

1.1. Обявление за инвестиционно намерение; 

2. Нотариален акт или друг документ за владеене на имота.

Срок за изпълнение:

10 дни

Такса:

Няма

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Екология”