Начало » Административни услуги » Търговски дейности и туризъм

 

Търговски дейности и туризъм

  1. Категоризация на средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения туристически обекти
  2. Заверка на регистър за настаняване в средства за подслон и места за настаняване
  3. Вписване в информационен търговски масив „Търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти”
  4. Издаване на разрешение за търговия на открито
  5. Заверка на хотелски регистър

 

 

1. Категоризация на средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения туристически обекти

A. Заведение за хранене и развлечение

Б. Средство за подслон или място за настаняване

Нормативни документи:

• Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, приета с ПМС № 357/27.12.2004 г.

Необходими комплектоващи документи:

1.1. Заявление по образец до кмета на община Кубрат /Заведение за хранене и развлечение/; 

1.2. Заявление по образец до кмета на община Кубрат /Средство за подслон или място за настаняване/; 

2. Удостоверение за актуално съдебно състояние;

3. Удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност;

4. Справка за професионална и езикова квалификация на персонала в обекта;

5. Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езикова квалификация на управителя на туристическия обект;

6. Формуляр за определяне на категорията;

7. Копие от карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ;

8. Сертификат за съответствие на обекта с изискванията за пожарна безопасност;

9. Копие от документа за собственост на обекта;

10. Копие от документа, удостоверяващ въвеждането в експлоатация на обекта, или разрешение за ползване на новопостроен, реконструиран, модернизиран или разширен туристически обект, издадено от Държавната инспекция за териториално-устройствен и строителен контрол или от съответните общински служби;

11. Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условията за извършване на съответната туристическа дейност;

12. Оригинал на нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник;

13. Документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно тарифата.

Срок на валидност:

5 години

Срок за изпълнение:

Изготвяне на категорийната символика - 2 /два/ месеца

Такса:

съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 220 /ДВ бр.93/2002 г./

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/

Място на издаване на документа:

Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Търговски дейности”

 

2. Заверка на регистър за настаняване в средства за подслон и места за настаняване

Необходими комплектоващи документи:

1. Копие от удостоверение за категоризиране;

2. Справка за реализираните нощувки за месеца;

3. Копие от Документ за внесена туристическа такса.

Срок за изпълнение:

1 ден

Такса:

Няма

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/

Място на издаване на документа:

Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Търговски дейности”

 

3. Вписване в информационен търговски масив „Търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти”

Необходими комплектоващи документи:

1. Уведомление по образец до кмета на община Кубрат; 

2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;

3. Идентификация ЕИК /БУЛСТАТ/;

4. Копие от удостоверението за регистрация на обекти за търговия с храни, издадено от ОДБХ–Разград;

5. Копие от документа, удостоверяващ въвеждането в експлоатация на обекта, или разрешение за ползване на новопостроен, реконструиран, модернизиран или разширен туристически обект, издадено от Държавната инспекция за териториално-устройствен и строителен контрол или от съответните общински служби.

При работа на обекта с ненормирано работно време допълнително се прилагат следните допълнителни документи:

1. Протокол за измерено ниво на проникващ битов шум в най-близката жилищна сграда от органите на ОДБХ–Разград;

2. Положително становище за съответствие с изискванията, правилата и нормите за пожарна безопасност от Областна дирекция ПБЗНН.

Срок за изпълнение:

- за съгласуване на заповед за работно време - 15 дни;

- за съгласуване на заповед за удължено работно време – 30 дни;

Такса:

Няма

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/

Място на издаване на документа:

Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Търговски дейности”

 

4. Издаване на разрешение за търговия на открито

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец до кмета на община Кубрат; 

2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;

3. Идентификация ЕИК /БУЛСТАТ/;

4. Удостоверение за временен обект, издадено от ОДБХ-Разград, при продажба на хранителни стоки;

5. Документи за право на ползване на терена, където ще се осъществява дейността:

5.1. Договор за наем или документ за собственост на терена или обекта;

5.2. Схема за разполагане на обектите и съоръженията съгласно Наредба № 3 на ОбС - Кубрат;

6. Разрешително за търговия на открито пред търговски обект от предходни години;

7. Документ за платена такса съгласно Наредба № 11 на ОбС - Кубрат.

Срок на валидност:

1 година

Срок за изпълнение:

14 дни

Такса:

20.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/

Място на издаване на документа:

Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Търговски дейности”

 

5. Заверка на хотелски регистър

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец до кмета на община Кубрат;

2. Копие от удостоверение за категоризиране;

3. Справка за реализираните нощувки за месеца;

4. Копие от документ за внесена туристическа такса;

5. Копие от документ за платена такса за заверка.

Срок за изпълнение:

1 ден – в края на календарен месец

Такса:

1.00 лв. / нощувка

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/

Място на издаване на документа:

Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „Търговски дейности”