Начало » Административни услуги » Кадастър

 

Кадастър

2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра Заявление Информация
2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър Заявление Информация
2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство Заявление Информация
Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца Заявление Информация

 

 

Информация за банкова сметка и код за плащане:

Банка: ТБ “Инвестбанк” АД – гр. Разград, офис Кубрат

BIC: IORTBGSF

IBAN: BG74 IORT 8116 8400 7001 00

Код за вид плащане: 448001