Начало » Административни услуги » Селско стопанство и екология

 

Селско стопанство и екология

2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд Заявление Информация
2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения Заявление Информация
2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата) Заявление Информация
2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения Заявление Информация
2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи Заявление Информация
Проверка и отговор на жалби, молби и предложения на граждани, свързани с проблеми по опазване на въздуха, водите, почвите, околния шум и ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда   Информация
Предоставяне на обществен достъп на комплексни разрешителни, инвеститорски предложения и ОВОС /оценка на въздействието върху околната среда/   Информация
Уведомление за инвестиционно предложение Заявление Информация
Годишна такса за притежаване на куче   Информация
Талон за регистрация на куче Заявление Информация
Издаване на констативен протокол за нанесени щети на селскостопанско имущество, съгласно ЗОСИ Заявление Информация

 

 

Информация за банкова сметка и код за плащане:

Банка: ТБ “Инвестбанк” АД – гр. Разград, офис Кубрат

BIC: IORTBGSF

IBAN: BG74 IORT 8116 8400 7001 00

Код за вид плащане: 448007