Начало » Общински справочник » Съобщения по ТСУ

 

Съобщения по ТСУ

Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 701 от 01.11.2017 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП на гр. Кубрат.
Обявление на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ изготвен проект за изменение на ПУП – План за застрояване, по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, за ПИ № 000295 и ПИ № 000504 по КВС на с. Тертер.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 724 от 09.11.2017 г., за допускане изработването на проект за изменение на ПУП на гр. Кубрат в две части за ПИ с идентификатор 40422.504.113 по КК, попадащ в ХVІІІ-за складова база на РСС, кв. 41 по ПУП.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ за издадена Заповед № 602 от 28.09.2017 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП на гр. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 419 от 03.08.2017 г., за допускане изработване на проект за изменение на ПУП – План за застрояване и План за регулация на с. Севар.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 418 от 03.08.2017 г., за допускане изработване на проект за изменение на ПУП – План за регулация на с. Бисерци.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 510 от 21.08.2017 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП на гр. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за прието Решение № 269 от Протокол № 28 на Общински съвет Кубрат от 30.06.2017 год., за допускане изработване на проект за ПУП - План за застрояване за ПИ № 000532 по КВС на с. Беловец.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за прието Решение № 268 от Протокол № 28 на Общински съвет Кубрат от 30.06.2017 год., за допускане изработване на проект за ПУП - Парцеларен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТБОКС“ ЕООД на територията на община Кубрат.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 420 от 03.08.2017 г., за допускане изработване на проект за частично изменение на ПУП - План за регулация и План за застрояване на гр. Кубрат по отношение на ПИ № 796 /идентификатор 40422.505.796 по КК/, за който е отреден УПИ № VІ-796 от кв. 83.
Съобщение на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за разработен проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на подземна оптична мрежа за електронни съобщения, минаващо през имоти общинска собственост в землището на с. Звънарци с №№ 0.98, 0.112, 0.89, 0.56, 0.60, 0.107 и в землището на с. Бисерци с №№ 0.201, 0.48.
Съобщение на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за разработен проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на подземна оптична мрежа за електронни съобщения, минаващо през имоти общинска собственост в землището на с. Мъдрево с №№ 0.551, 0.86, 0.85, 0.76, и в землището на с. Севар с №№ 0.31, 0.10, 0.30.
Съобщение на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за разработен проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на подземна оптична мрежа за електронни съобщения, минаващо през имоти общинска собственост в землището на с. Юпер с №№ 260.3, 0.330, 0.201, 0.103, 0.56, и в землището на с. Звънарци с №№ 0.60, 0.51, 0.58, 0.115.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 323 от 22.06.2017 г., за допускане изработване на проект за частично изменение на ПУП - План за регулация и План за застрояване на с. Беловец, общ. Кубрат по отношение на УПИ № VІІІ-721, от кв. 79.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 292 от 09.06.2017 г., за допускане изработване на проект за за изменение на ПУП - План за регулация и План за застрояване на с. Севар, общ. Кубрат, по отношение на ПИ № 14, попадащ в УПИ № V-14 и УПИ № VІ-за лимонаден цех от кв. 2.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 256 от 22.05.2017 г., за допускане изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Кубрат, по отношение на ПИ № 998 /идентификатор 40422.505.998 по КК/, попадащ в УПИ № І-за жилищно строителство от кв. 35.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 211 от 24.04.2017 г. за допускане изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Кубрат, по отношение на УПИ № ХІ-1357 от кв. 119 /ПИ № 40422.505.1357 по КК/.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадени Заповед № 154 от 30.03.2017 г. за допускане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл. 150 от ЗУТ по ПУП с. Беловец и Заповед № 165 от 04.04.2017 г. за допускане изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация и План за застрояване на гр. Кубрат, по отношение на УПИ № І - За Районен съд и прокуратура от кв. 90.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 148 от 24.03.2017 г. за допускане изработване на проект за изменение на ПУП в две части за УПИ № ХІІ-995 от кв.39 по ПУП на гр. Кубрат.
Съобщение за издадена Заповед № 50 от 10.02.2017 г. за одобряване на проект за попълване на кадастрален план на с. Медовене, общ. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 1364 от 28.12.2016 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП на с. Юпер, общ. Кубрат.