Начало » Общински справочник » Съобщения по ТСУ

 

Съобщения по ТСУ

Съобщение на основание чл. 124Б, ал. 2 от ЗУТ относно издадена Заповед №720 от 13.10.2021 г. на кмета на община Кубрат относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ II и УПИ III по плана на с. Мъдрево.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ относно издадена Заповед №494 от 19.07.2021 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ XXVI в кв. 14 на с. Мъдрево.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ относно издадена Заповед №574 от 16.08.2021 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идент. 65886.412.537 по КК на с. Севар.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ относно издадена Заповед №496 от 19.07.2021 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект за частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - гр. Кубрат - ИПР и ИПЗ на УПИ ХХХ-504.584.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ относно издадена Заповед №495 от 19.07.2021 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ V-241 в кв. 38 по плана на с. Беловец.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ относно издадена Заповед №493 от 19.07.2021 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ II-163 в кв. 17 по плана на с. Беловец.
Съобщение на основание чл. 128 от ЗУТ относно издадена Заповед №533 от 02.08.2021 г. на кмета на община Кубрат за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ VIII-1531 в кв. 58 по ПУП на гр. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ относно издадена Заповед №497 от 19.07.2021 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ VII-14 в кв. 14 по плана на с. Савин.
Съобщение на основание чл. 128 от ЗУТ относно издадена Заповед №482 от 14.07.2021 г. на кмета на община Кубрат за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) в с. Бисерци.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ относно издадена Заповед №297 от 17.05.2021 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на имот в землището на с. Бисерци.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ относно издадена Заповед №272 от 10.05.2021 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ IХ-180 и УПИ Х-178 в кв. 20 по ПУП на с. Медовене.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ относно издадена Заповед №275 от 10.05.2021 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект за изменение на ПУП-ИПУР за кв. 132, гр. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ относно издадена Заповед №273 от 10.05.2021 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на имот в землището на с. Юпер.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ относно издадена Заповед №271 от 10.05.2021 г. на кмета на община Кубрат за одобрен проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР) в кв. 5 по ПУП на с. Задруга.
Заповед №283 от 11.05.2021 г. на кмета на община Кубрат относно стопанисване и управление на безстопанствени имоти в с. Севар и включването им в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за отдаване под наем за земеделски нужди.
Съобщение на основание чл. 196, ал. 5 от ЗУТ и чл. 6, ал. 2, т. 2 от Наредба № 5 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Кубрат за издадена Заповед № 267 от 26.05.2017 г. за премахване на строеж „Постройка от допълващо застрояване“, находящ се в УПИ IX-501, кв. 42 no ПУП на с. Бисерци.
Съобщение на основание чл. 196, ал. 5 от ЗУТ и чл. 6, ал. 2, т. 2 от Наредба № 5 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Кубрат за издадена Заповед № 734 от 29.07.2016 г. за премахване на строеж „Постройка от допълващо застрояване“, находящ се в УПИ XXIII-854, кв. 49 и иден. № 40422.504.263 no КК на гр. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 196, ал. 5 от ЗУТ и чл. 6, ал. 2, т. 2 от Наредба № 5 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Кубрат за издадена Заповед № 647 от 13.07.2016 г. за премахване на строеж „Барака и кош за царевица“, находящ се в УПИ XXIII-854, кв. 49 и иден. № 40422.504.263 no КК на гр. Кубрат.