Начало » Общински справочник » Съобщения по ТСУ

 

Съобщения по ТСУ

Съобщение на основание чл. 196, ал. 5 от ЗУТ и чл. 6, ал. 2, т. 2 от Наредба № 5 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Кубрат за издадена Заповед № 734 от 29.07.2016 г. за премахване на строеж „Постройка от допълващо застрояване“, находящ се в УПИ XXIII-854, кв. 49 и иден. № 40422.504.263 no КК на гр. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 196, ал. 5 от ЗУТ и чл. 6, ал. 2, т. 2 от Наредба № 5 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Кубрат за издадена Заповед № 647 от 13.07.2016 г. за премахване на строеж „Барака и кош за царевица“, находящ се в УПИ XXIII-854, кв. 49 и иден. № 40422.504.263 no КК на гр. Кубрат.
Съобщение съгласно § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ за изготвен проект за изменение на ПУП на гр. Кубрат за ПИ № 40422.504.113 по КК, за който е отреден УПИ № ХVIІІ - за складова база на РСС от кв. № 41.
Съобщение съгласно § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ за изработен проект за ПУП - План за застрояване за ПИ № 000532 по КВС на с. Беловец.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 132 от 08.02.2018 г., за допускане изработването на проект за изменение на ПУП на с. Савин.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 130 от 08.02.2018 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП на гр. Кубрат.