Начало » Общински справочник » Съобщения по ТСУ

 

Съобщения по ТСУ

Съобщение на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за разработен проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на подземна оптична мрежа за електронни съобщения, минаващо през имоти общинска собственост в землището на с. Звънарци с №№ 0.98, 0.112, 0.89, 0.56, 0.60, 0.107 и в землището на с. Бисерци с №№ 0.201, 0.48.
Съобщение на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за разработен проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на подземна оптична мрежа за електронни съобщения, минаващо през имоти общинска собственост в землището на с. Мъдрево с №№ 0.551, 0.86, 0.85, 0.76, и в землището на с. Севар с №№ 0.31, 0.10, 0.30.
Съобщение на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за разработен проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на подземна оптична мрежа за електронни съобщения, минаващо през имоти общинска собственост в землището на с. Юпер с №№ 260.3, 0.330, 0.201, 0.103, 0.56, и в землището на с. Звънарци с №№ 0.60, 0.51, 0.58, 0.115.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 323 от 22.06.2017 г., за допускане изработване на проект за частично изменение на ПУП - План за регулация и План за застрояване на с. Беловец, общ. Кубрат по отношение на УПИ № VІІІ-721, от кв. 79.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 292 от 09.06.2017 г., за допускане изработване на проект за за изменение на ПУП - План за регулация и План за застрояване на с. Севар, общ. Кубрат, по отношение на ПИ № 14, попадащ в УПИ № V-14 и УПИ № VІ-за лимонаден цех от кв. 2.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 256 от 22.05.2017 г., за допускане изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Кубрат, по отношение на ПИ № 998 /идентификатор 40422.505.998 по КК/, попадащ в УПИ № І-за жилищно строителство от кв. 35.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 211 от 24.04.2017 г. за допускане изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Кубрат, по отношение на УПИ № ХІ-1357 от кв. 119 /ПИ № 40422.505.1357 по КК/.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадени Заповед № 154 от 30.03.2017 г. за допускане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл. 150 от ЗУТ по ПУП с. Беловец и Заповед № 165 от 04.04.2017 г. за допускане изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация и План за застрояване на гр. Кубрат, по отношение на УПИ № І - За Районен съд и прокуратура от кв. 90.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 148 от 24.03.2017 г. за допускане изработване на проект за изменение на ПУП в две части за УПИ № ХІІ-995 от кв.39 по ПУП на гр. Кубрат.
Съобщение за издадена Заповед № 50 от 10.02.2017 г. за одобряване на проект за попълване на кадастрален план на с. Медовене, общ. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 1364 от 28.12.2016 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП на с. Юпер, общ. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 1199 от 17.11.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация и План за застрояване на гр. Кубрат по отношение на УПИ № ХVІ -„ВиК и дълбок сондаж“.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 1156 от 07.11.2016 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП на УПИ № VІІІ-13 от кв. 4 на с. Савин, общ. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ за одобрен проект за изменение на ПУП за УПИ № VІІІ-13 от кв. 4 по ПУП на с. Савин.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 708 от 27.07.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП на с. Савин.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 462 от 20.05.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП на с. Севар.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадени Заповеди №№ 440 от 16.05.2016 г. и 441 от 16.05.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП на гр. Кубрат по отношение на УПИ № І-3147 - за Автогара, кв. 109 и ПУП на с. Равно по отношение на УПИ № ІV и УПИ № ІХ от кв. 55.
Съобщение на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за изработен проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел 20 kV и Парцеларен план за водопровод за захранване на ПИ №35897.78.30 по КК на с. Каменово.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадени Заповеди №№ 1452 от 04.12.2015 г., 192 от 10.03.2016 г., 193 от 10.03.2016 г., 195 от 10.03.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП на гр. Кубрат, 194 от 10.03.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП на с. Севар и 196 от 10.03.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП на с. Беловец.
Съобщение на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за изработен проект за ПУП на с. Беловец - парцеларен план за подземна оптична мрежа за електронни съобщения.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 1096 от 24.09.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП на гр. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 730 от 10.07.2015 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП на УПИ № VІІ-119 и УПИ № VІІІ-119 от кв. 13 на с. Тертер, общ. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 848 от 05.08.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП на с. Беловец.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадени Заповеди №№ 631 от 22.06.2015 г., 731 от 10.07.2015 г. и 824 от 03.08.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП на гр. Кубрат, с. Мъдрево и с. Звънарци.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 747 от 16.07.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП на с. Божурово.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадени Заповеди №№ 504 от 25.05.2015 г. и 505 от 25.05.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП на гр. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП - План за застрояване за ПИ № 100080 по КВС на с. Тертер.
Съобщение на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ за одобрен проект за изменение на ПУП на гр. Кубрат две части за ПИ с идентификатор 40422.505.1957 по КК, попадащ в УПИ №І - за обществен многоетажен гараж от кв.110.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 476 от 19.05.2015 г. за изработване на проект за изменение на УПИ на № І от кв. 90 по ПУП на гр. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадени Заповеди №№ 407 от 24.04.2015 г. и 418 от 28.04.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП на гр. Кубрат и с. Каменово.
Съобщение на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за изработен проект за ПУП на с. Бисерци - парцеларен план за трасе на електропровод до ПИ № 406022.
Съобщение на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ за изработен проект за изменение на ПУП на гр. Кубрат две части за ПИ с идентификатор 40422.505.1957 по КК, попадащ в УПИ №І - за обществен многоетажен гараж от кв.110.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 235 от 13.03.2015 г. за изработване на проект за изменение на УПИ на № І-226 от кв. 28 по ПУП на с. Божурово.
Съобщение на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ за изработен проект за изменение на ПУП на гр. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 78 от 29.01.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП на с. Тертер.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадени Заповеди №№ 66, 68 и 70 от 26.01.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП на гр. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 1164 от 04.12.2014 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП гр. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 1087 от 03.11.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП на гр. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 822 от 11.08.2014 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП гр. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадени Заповед № 683 от 16.07.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП на гр. Кубрат и Заповед № 695 от 16.07.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП на с. Мъдрево.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 678 от 11.07.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП на гр. Кубрат за УПИ № ХVІІ-840, кв.69 и ПИ и с идентификатор 40422.504.589 и 40422.504.589 по КК.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 429 от 21.05.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП на с. Каменово.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадени Заповеди №№ 388 от 13.05.2014 г. и 468 от 28.05.2014 год. за изработване на проект за изменения на ПУП на гр. Кубрат.
Съобщение за издадена Заповед № 282 / 11.04.2014 г. на кмета на община Кубрат за разрешаване изработване на КПИИ за УПИ № VІІІ на с. Севар.
Съобщение на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ за изработен проект за изменение на ПУП за УПИ № ХХІV-1213, кв.85 на гр. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ за издадена заповед за одобряване на проект за изменение на ПУП на ПИ № 1724 от. кв. 123 по ПУП на гр. Кубрат.
Заповед № 1277 / 27.11.2013 г. на кмета на община Кубрат, съгласно чл. 195, ал. 6 от ЗУТ.
Съобщение на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ за изработен проект за изменение на ПУП за ПИ № 1724, кв.123 на гр. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ за издадена заповед за одобряване на проект за ПУП на ПИ № 000143 по КВС на с. Севар.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 102 от 29.01.2014 год. за изработване на проект за изменения на ПУП в две части за УПИ № І-ДАП, кв.116 по ПУП на гр. Кубрат /с идентификатор 40422.505.2066 по КК/.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповеди №№ 1279 и 1280 от 28.11.2013 год. за изработване на проект за изменения на ПУП по КВС на с. Мъдрево и с. Тертер.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ за издадена заповед за одобряване на проект за ПУП - план за регулация на с. Севар.
Съобщение за одобрен ПУП по КК на с. Каменово, съгласно решение № 240 от 3 юли 2013 г. на Общински съвет гр. Кубрат, публикувано в ДВ бр. 72 от 16.08.2013 г.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадени заповеди за изработване на проекти за изменения на ПУП.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадени заповеди за изработване на проекти за изменения на ПУП.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед № 548 от 07.06.2013 год. за изработване на проект за изменение на ПУП.
Съобщение на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ - издадена Заповед № 548 от 07.06.2013 год. за изработване на проект за изменение на ПУП.
Съобщение на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с §124, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ за изработен ПУП по КК на с. Каменово, общ. Кубрат.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадени заповеди за изменение и за изработване на ПУП.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадени заповеди за изменение на ПУП.
Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ за издадена заповед за изменение на ПУП - план за регулация на с. Беловец.
Заповед № 164 / 05.03.2013 г. на кмета на община Кубрат, съгласно чл. 195, ал. 4 от ЗУТ.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена заповед за изработване на ПУП.
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП гр. Кубрат, съгласно чл. 131 от ЗУТ.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадени заповеди за изменение на ПУП.
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадени заповеди за изменение на ПУП.
Съобщение на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.
Съгласно чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, Ви информираме, че са издадени Предписание № 11 от 05.07.2012 год., Предписание № 12 от 06.07.2012 год., Предписание № 13 от 12.07.2012 год. и Предписание № 14 от 18.07.2012 год.
Съобщение на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.
Съгласно чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, Ви информираме, че са издадени Предписание № 7 от 28.02.2012 год., Предписание № 8 от 20.04.2012 год. и Предписание № 9 от 21.04.2012 год.
Предписание с изх.№ ТСУ-5 / 07.02.2012 г. на кмета на община Кубрат за допускане за частично изменение на ПУП на с. Мъдрево - Ибрям Хасан Ялама – кмет на с. Мъдрево.
Предписание с изх.№ ТСУ-4 / 07.02.2012 г. на кмета на община Кубрат за допускане за частично изменение на ПУП на с. Севар - Хамза Вели Чакър – управител на ЕТ „Асотекс – Хамза Чакър".
Предписание с изх.№ ТСУ-3 / 17.01.2012 г. на кмета на община Кубрат за допускане за частично изменение на ПУП на с. Севар - Хасан Велиев Небов.
Съобщение за частични изменения на ПУП с. Севар, съгласно чл. 131 от ЗУТ.
Съгласно чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, Ви информираме, че e издаденo Разрешение № 1 от 10.01.2012 год.
Съобщение за изработен проект за частично изменение на ПУП с. Севар, съгласно чл. 131 от ЗУТ.
Съгласно чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, Ви информираме, че са издадени Предписание № 23 от 30.09.2011 год. и Предписание № 24 от 19.10.2011 год.
Заповед № 803 от 12.09.2011 год. на кмета на община Кубрат за частична промяна на ПУП - план за регулация, с който се променя предназначението на УПИ № ІІІ-592 от кв. 78 по ПУП на с. Беловец – за обществено-обслужващи дейности, и план за застрояване с определени линии и показатели за застрояване.
Съгласно чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, Ви информираме, че са издадени Предписание № 21 от 16.09.2011 год. и Разрешение № 22 от 16.09.2011 год.
Съгласно чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, Ви информираме, че са издадени Предписание № 19 от 26.08.2011 год. и Предписание № 20 от 26.08.2011 год.
Съгласно чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, Ви информираме, че са издадени Предписание № 16 от 19.08.2011 год., Разрешение № 17 от 19.08.2011 год. и Предписание № 18 от 22.08.2011 год.
Заповед № 648 / 02.08.2011 г. на кмета на община Кубрат за частична промяна на ПУП - план за регулация по отношение на УПИ LIII по кадстралната карта на гр. Кубрат, съгласно чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 134, ал. 2, респективно чл. 1, т. 1 от ЗУТ.
Предписание с изх.№ ТСУ-93#1 / 22.07.2011 г. на кмета на община Кубрат за допускане за частично изменение на ПУП на гр. Кубрат - Драгомир Василев Димов.
Предписание с изх.№ ТСУ-65#1 / 21.07.2011 г. на кмета на община Кубрат за допускане за частично изменение на ПУП на с. Беловец - Айдън Фадлиев Мустафов.
Разрешение с изх.№ 28-00-89 / 19.07.2011 г. за възлагане изработване на ПУП при условията на чл. 124, ал. 3 и ал. 7 от ЗУТ - ЕТ "Асотекс - Хамза Чакър".
Заповед № 365 / 13.05.2011 г. на кмета на община Кубрат за частична промяна на ПУП - план за регулация по отношение на УПИ II по кадстралната карта на гр. Кубрат, съгласно чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ.
Заповед № 344 / 09.05.2011 г. на кмета на община Кубрат за частична промяна на ПУП - ПИ № 406022; ПИ № 0.473; ПИ № 0.81 и ПИ № 406.004 по плана на с. Бисерци, съгласно чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ.
Заповед № 343 / 09.05.2011 г. на кмета на община Кубрат за частична промяна на ПУП - ПИ № 40422.505.1010 по кадстралната карта на гр. Кубрат, съгласно чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ.
Заповед № 342 / 09.05.2011 г. на кмета на община Кубрат за частична промяна на ПУП - ПИ № 40422.505.3113 по кадстралната карта на гр. Кубрат, съгласно чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ.
Заповед № 338 / 05.05.2011 г. на кмета на община Кубрат за допускане за частично изменение на ПУП на гр. Кубрат - УПИ №XXXI-887 от кв.49 по ПУП на гр. Кубрат, съгласно чл. 135, ал. 3, във връзка с §8, ал. 2, т. 3 от ЗУТ.
Изработен проект за частично изменение на ПУП с. Беловец
Заповед № 153 / 14.03.2011 г. на кмета на община Кубрат за допускане за изработване на ПУП в с. Беловец, община Кубрат, съгласно чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ.
Писмо с изх. номер 94-00-1399 / 07.12.2010 г. за становище, съгласно чл. 196, ал. 2, изр. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
Писмо с изх. номер 94-00-1398 / 07.12.2010 г. за становище, съгласно чл. 196, ал. 2, изр. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
Изработен проект за ПУП - палцеларен план за частта от канализационна мрежа на гр. Кубрат
Заповед № 1268 / 17.11.2010 г. на кмета на община Кубрат за възлагане изработване на ПУП в гр. Кубрат, съгласно чл. 124, ал. 2 от ЗУТ.
Заповед № 1036 / 27.09.2010 г. на кмета на община Кубрат за изработване на проект за ЧП на ПУП в с. Севар.
Заповед № 405 / 03.09.2010 г. на кмета на община Кубрат за изработване на проект за изменение ПУП на с. Севар, съгласно чл. 110, ал. 1, т. т. 2 и 3 от ЗУТ.
Заповед № 564 / 29.06.2010 г. на кмета на община Кубрат за одобряване на ПУП за застрояване по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за ПИ № 040905 по КК на гр. Кубрат.
Информация за корекция на Заповед № 457 / 31.05.2010 г.
Разрешение №8 / 25.05.2010 г. за възлагане изработване на ПУП - ПИ № 021004 по КК на с. Каменово, във връзка с промяна предназначението на имота за електроцентрала за фотоволтаични модули
Изработен проект за ПУП - палцеларен план за подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на община Кубрат на "Нетбокс" ЕООД
Изработен проект за ПУП - палцеларен план за подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на община Кубрат на "Нетуоркс България" ООД
Заповед №208 / 17.03.2010 г. на кмета на община Кубрат за възлагане изработване на ПУП в землището на с. Каменово, община Кубрат
Разрешение №6 / 25.02.2010 г. за възлагане изработване на ПУП - палцеларен план за подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на община Кубрат
Разрешение №4 / 05.02.2010 г. за възлагане изработване на ПУП - палцеларен план за подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на община Кубрат