Начало » Общински справочник » Други съобщения

 

Други съобщения

Заповед № 1272 от 07.12.2016 год. на в. и. д. кмет на община Кубрат за изземване на част от поземлен имот № 000089 в землището на с. Звънарци, ЕКАТТЕ 30541, в местността „Дерин кулак“, с НТП-Пасище, мера, собственост на община Кубрат, съгласно АПОС № 2396 / 10.12.2007 г. от лицето Ганьо Николов Тодоров, с адрес: с. Звънарци, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. „Дунав“ №8, на основание чл. 65 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 34 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
Заповед № 1027 от 10.10.2014 год. на кмета на община Кубрат за извършване на услуги за битови отпадъци на територията на община Кубрат за 2015 г., във връзка с чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ.
Заповед № 1143 от 05.11.2013 год. на кмета на община Кубрат за прекратяване на наемни отношения със Стефка Стефанова Маринова за общински жилищен имот, находящ в гр. Кубрат, ул. "Осми март" №10, вх. Б, ет. 3, ап. 11, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредба №14 на ОбС - Кубрат, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗОС.
Заповед № 1063 от 16.10.2013 год. на кмета на община Кубрат относно изземване на общински жилищен имот, находящ в гр. Кубрат, ул. "Осми март" №17, вх. А, ет. 1, ап. 3 от Димо Иванов Георгиев, съгласно чл. 65, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 6 и ал. 7 от Наредба №14 на ОбС - Кубрат.
Заповед № 1003 от 26.09.2013 год. на кмета на община Кубрат за прекратяване на наемни отнощения с Димо Иванов Георгиев за общински жилищен имот, находящ в гр. Кубрат, ул. "Осми март" №17, вх. А, ет. 1, ап. 3, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредба №14 на ОбС - Кубрат, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗОС.
Едностранно прекратяване от страна на концедента на Договор за отдаване под концесия на микроязовир „Божурово-2“, съгласно Решение №197 от Протокол № 18 / 20.03.2013 г. на Общински съвет - Кубрат.
Заповед № 5 от 09.01.2012 год. на кмета на община Кубрат за отчуждаване на поземлен имот в гр. Кубрат.
Заповед № 983 от 03.11.2011 год. на кмета на община Кубрат за принудително изземване на общински жилищен имот, находящ в гр. Кубрат, ул. "Генерал Гурко" №1, вх. В, ап. 58, съгласно чл. 65, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС.
Заповед № 925 от 18.10.2011 год. на кмета на община Кубрат, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ.