Начало » Общински справочник » Управление на етажната собственост

 

Управление на етажната собственост

Във връзка със задължението за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост, произтичащо от Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ и Наредба № 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост, Община Кубрат уведомява гражданите за реда на регистрацията.

 

Собствениците на обекти в сгради в режим на етажна собственост трябва да свикат Общо събрание на собствениците, на което да бъдат взети решения за:

 

• Определяне формата на управление и управителните органи /чл. 9 и чл. 10 от ЗУЕС/;

 

• Приемане на Правилник за вътрешния ред на етажната собственост, /чл. 11, ал. 3 от ЗУЕС/, съгласно примерния правилник утвърден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ /чл. 11, ал. 5 от ЗУЕС/;

 

• Създаване Книга на собствениците /чл. 7 от ЗУЕС/, по утвърдения образец от МРРБ /чл. 7, ал. 7 ЗУЕС/.

 

Следва подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ по чл.5, ал.1 от Наредбата за вписване в публичния регистър на сградите в режим на етажна собственост в ЦУИГ при Община Кубрат, ул.”Княз Борис I” № 1 всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа. Заявлението се подава от председателя на управителния съвет/управителя на етажната собственост.

 

Необходимите документи при управление на етажна собственост от Общо събрание са:

 

- Заявление по чл. 5, ал. 1 /по образец/; (указания за попълване);

 

- Копие от протокола от общото събрание на собствениците, заверен от председателя на управителния съвет/управителя;

 

- Заявителят представя лична карта на служителя, приемащ заявление, само за сверяване на самоличността;

 

При управление на етажната собственост от Сдружение на собствениците се представят:

 

- Заявлението по чл.5, ал.1 /по образец/;

 

- Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите имена и адреса в етажната собственост;

 

- Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет/управителя;

 

- Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет/управителя;

 

- Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

 

В 14-дневен срок от внасяне на заявлението длъжностно лице от общинската администрация проверява получената информация в заявлението и вписва данните в регистъра. Ако длъжностното лице установи, че предоставените данни за вписване не отговарят на изискванията на закона – указва на управителния съвет/управителя на съответната етажна собственост да отстрани в 7-дневен срок непълнотите или неточностите. При неотстраняване на същите в 7-дневния срок, кметът на общината постановява мотивиран отказ за вписване.