Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси

 

Търгове и конкурси

 

Справки за обявени конкурси от Община Кубрат по реда на ЗОП и НВМОП

 

Държавен вестник
Агенция по обществени поръчки

 

 

 

Заповед № 153 / 13.02.2018 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти от общинския горски фонд с НТП: широколистна гора. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 147 / 12.02.2018 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от имот частна общинска собственост в с. Каменово. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 153 / 13.02.2018 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти от общинския горски фонд с НТП: широколистна гора. Версия за Acrobat Reader
Решение № 353 / 20.12.2017 г. на Общински съвет - Кубрат за откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на общински нежилищен имот за стопански цели в с. Юпер. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 48 / 15.01.2018 г. на кмета на община Кубрат за определяне на имоти с начин на трайно ползване – полски пътища, които ще бъдат предоставени на ползватели, участващи в споразумения за създаване на масиви в землищата на територията на община Кубрат за стопанската 2017/2018 год. Версия за WinZip
Заповед № 13 / 04.01.2018 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти от общинския горски фонд с НТП: широколистна гора. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 744 / 15.11.2017 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти от общинския горски фонд с НТП: широколистна гора. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 743 / 15.11.2017 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имот в с. Звънарци, общ. Кубрат. Версия за Acrobat Reader
Конкурсна документация за участие в националния конкурс за идеен проект за паметник на Хан Кубрат в гр. Кубрат. Версия за WinZip
Заповед № 636 / 06.10.2017 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години за земеделско ползване на незастроени места в урбанизираните територии на Община Кубрат. Версия за Acrobat Reader
Открита процедура за извършване дейности по добив, представляващ сеч, извоз на временен склад на дървесина от горски територии общинска собственост на територията на „Кубратска гора“ ЕООД, гр. Кубрат, съгласно Заповед №36 от 14.09.2017 г. на управителя на „Кубратска гора“ ЕООД. Версия за WinZip
Открита процедура за извършване дейности по добив, представляващ сеч, извоз на временен склад на дървесина от горски територии общинска собственост на територията на „Кубратска гора“ ЕООД, гр. Кубрат. Версия за WinZip
Заповед № 402 / 25.07.2017 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване на имоти в общинския поземлен фонд с НТП: широколистна гора. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 401 / 25.07.2017 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване на имоти в общинския поземлен фонд с НТП: нива. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 400 / 25.07.2017 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване на общински имоти в с. Беловец, с. Бисерци, с. Божурово и с. Мъдрево. Версия за Acrobat Reader
Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – собственост на „Кубратска гора“ ЕООД, гр. Кубрат. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 383 / 19.07.2017 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от имот – общинска собственост за монтиране на кафе-автомати. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 313 / 16.06.2017 г. на кмета на община Кубрат относно процедура за отдаване под наем на маломерни имоти от ОПФ, за стопанската 2017/2018 година. Версия за WinZip
Заповед № 312 / 16.06.2017 г. на кмета на община Кубрат относно процедура за отдаване под наем на имоти с НТП-Лозя от ОПФ, за стопанската 2017/2018 година. Версия за WinZip
Заповед № 311 / 16.06.2017 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на общински имот в с. Каменово с площ от 7 115,00 кв. м. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 280 / 01.06.2017 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 1.10.2017 г. до 30.09.2022 г., на земеделска земя от ОПФ, съставляващ имот № 326019 с площ - 135,713 дка, с НТП-Нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, в местността „Старите лозя“ в землището на с. Божурово, с ЕКАТТЕ 05058. Версия за Acrobat Reader
Обявление за открита процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Савин, ЕКАТТЕ 65022, общ. Кубрат. Версия за WinZip
Заповед № 136 / 22.03.2017 г. на кмета на община Кубрат за отдаване под наем на 50 кв.м., разположени в западната част от общински имот в с. Задруга, представляващ УПИ с XXI-214 за срок от 10 години. Версия за Acrobat Reader
Обява за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2017 - 2018 г. Версия за WinZip