Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г.

 

Профил на купувача - Обществени поръчки след 14.04.2016 г.

„Строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи по 2 обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Строителен надзор при извършване на СМР на проект „Ремонт на сградата на читалище „Напредък“ с. Юпер“;
Обособена позиция № 2: Строителен надзор при извършване на СМР на проект „Изграждане на покрит пазар в гр. Кубрат““


Публикувано на 30.08.2018 г., 14:27 ч., Номер: 2018-018

 

 

„Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистване по уличната мрежа в населени места на територията на Община Кубрат по 12 обособени позиции::
Обособена позиция № 1: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа – снегопочистване, лугиране и опесъчаване;
Обособена позиция № 2: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Беловец;
Обособена позиция № 3: Зимно поддържане на улици на територията на гр. Кубрат – снегопочистване, лугиране и опесъчаване;
Обособена позиция № 4: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Медовене;
Обособена позиция № 5: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Сеслав;
Обособена позиция № 6: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Каменово и с. Равно;
Обособена позиция № 7: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Савин и с. Севар;
Обособена позиция № 8: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Задруга, с. Точилари и с. Горичево;
Обособена позиция № 9: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Мъдрево и с. Тертер;
Обособена позиция № 10: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Бисерци и с. Божурово;
Обособена позиция № 11: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Звънарци;
Обособена позиция № 12: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Юпер“


Публикувано на 29.08.2018 г., 16:56 ч., Номер: 2018-017

 

 

„Доставка на горива: автомобилен бензин А95 Н и дизелово моторно гориво за зареждане на моторни превозни средства на Община Кубрат и звена на бюджетна издръжка към нея за срок от една година на територията на Община Кубрат чрез карти за безналично плащане“

Публикувано на 27.08.2018 г., 13:35 ч., Номер: 2018-016

 

 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Кубрат, по обособени позиции: № 1 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“; № 2 „Мляко, млечни продукти, масла и мазнини“; № 3 „Захар и захарни изделия“; № 4 „Месо и месни продукти“; № 5 „Риба и рибни продукти“; № 6 „Яйца и яйчни продукти“; № 7 „Варива“; № 8 „Зеленчуци, плодове, картофи и кореноплодни“; № 9 „Подправки“; № 10 „Безалкохолни напитки“; № 11 „Консерви“; № 12 „Други““

Публикувано на 14.08.2018 г., 11:38 ч., Номер: 2018-015

 

 

„Строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация на път RSE2170 /III–2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав - /II–23/ и път RAZ3061 /II–23, Беловец – Кубрат/ Горичево – Божурово /III–2102/ на територията на община Кубрат“

Публикувано на 26.07.2018 г., 13:58 ч., Номер: 2018-014

 

 

„Строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация на път RSE2170 /III–2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав - /II–23/ и път RAZ3061 /II–23, Беловец – Кубрат/ Горичево – Божурово /III–2102/ на територията на община Кубрат“ по две обособени позиции“

Публикувано на 26.07.2018 г., 13:23 ч., Номер: 2018-013

 

 

„Консултантски услуги свързани с управление на проект „Рехабилитация на път RSE2170 /III–2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав - /II–23/ и път RAZ3061 /II–23, Беловец – Кубрат/ Горичево – Божурово /III–2102/ на територията на община Кубрат“

Публикувано на 03.07.2018 г., 17:16 ч., Номер: 2018-012

Процедурата е възложена!

 

 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Кубрат, по обособени позиции: № 1 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“; № 2 „Мляко, млечни продукти, масла и мазнини“; № 3 „Захар и захарни изделия“; № 4 „Месо и месни продукти“; № 5 „Риба и рибни продукти“; № 6 „Яйца и яйчни продукти“; № 7 „Варива“; № 8 „Зеленчуци, плодове, картофи и кореноплодни“; № 9 „Подправки“; № 10 „Безалкохолни напитки“; № 11 „Консерви“; № 12 „Други““

Публикувано на 02.07.2018 г., 14:28 ч., Номер: 2018-011

Процедурата е прекратена!

 

 

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обекти общинска собственост по три обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на на следните обекти:
1. Основен ремонт и подмяна на покрив на читалище в с. Бисерци
2. Ремонт на покрив на сградата на кметството в с. Сеслав
3. Ремонт на читалищната сграда в с.Тертер“
Обособена позиция № 2 „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за ремонт на сградата на читалище „Напредък“, с. Юпер
Обособена позиция № 3 „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на покрит пазар в гр. Кубрат“


Публикувано на 16.05.2018 г., 17:21 ч., Номер: 2018-010

Процедурата е възложена!

 

 

„Предоставяне на консултантски услуги по проекти на Община Кубрат по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване с проект “Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат“;
Обособена позиция № 2 „Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване с проект “Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийна ефективност“


Публикувано на 26.04.2018 г., 14:28 ч., Номер: 2018-009

Процедурата е възложена!

 

 

„Изготвяне на технически проект за “Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийна ефективност“ и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“

Публикувано на 24.04.2018 г., 13:33 ч., Номер: 2018-008

Процедурата е възложена!

 

 

„Строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и ремонт на СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат“

Публикувано на 20.03.2018 г., 16:37 ч., Номер: 2018-007

Процедурата е възложена!

 

 

„Доставка на горива, гориво-смазочни материали и консумативи за зареждане на моторни превозни средства на Община Кубрат и звена на бюджетна издръжка към нея за срок от една година чрез карти за безналично плащане“

Публикувано на 15.03.2018 г., 15:21 ч., Номер: 2018-006

Процедурата е възложена!

 

 

„Консултантски услуги свързани с управление на проект „Ремонтни работи в СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат“

Публикувано на 08.03.2018 г., 14:48 ч., Номер: 2018-005

Процедурата е възложена!

 

 

„Консултантски услуги свързани с управление на проект „Ремонтни работи в СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат“

Публикувано на 02.03.2018 г., 16:34 ч., Номер: 2018-004

Обявата е оттеглена!

 

 

„Строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и ремонт на СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат“

Публикувано на 23.02.2018 г., 19:14 ч., Номер: 2018-003

Процедурата е възложена!

 

 

„Консултантски услуги свързани с управление на проект „Ремонтни работи в СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат“

Публикувано на 22.02.2018 г., 15:54 ч., Номер: 2018-002

Обявата е оттеглена!

 

 

„Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортни и детски площадки на територията на община Кубрат" по осем обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в гр. Кубрат“;
Обособена позиция № 2 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Беловец“;
Обособена позиция № 3 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Севар“;
Обособена позиция № 4 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Бисерци“;
Обособена позиция № 5 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Медовене“;
Обособена позиция № 6 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Равно“;
Обособена позиция № 7 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Задруга“;
Обособена позиция № 8 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Сеслав“


Публикувано на 08.02.2018 г., 13:57 ч., Номер: 2018-001

Процедурата е възложена!

 

 

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на територията на Община Кубрат по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 „Основен ремонт на покрив на сграда – Читалище с. Задруга“;
Обособена позиция № 2 „Основен ремонт на покрив на сграда - Здравна служба с. Сеслав“;
Обособена позиция № 3 „Основен ремонт на покрив на сграда – Детска градина „Слънчо” с. Бисерци“;
Обособена позиция № 4 „Основен ремонт на покрив на сграда – Детска градина „Здравец” гр. Кубрат“


Публикувано на 24.11.2017 г., 17:18 ч., Номер: 2017-012

Процедурата е възложена!

 

 

„Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение, за нуждите на Община Кубрат, улично осветление на територията на общината и детски градини, детска ясла „Мир“ на територията на Община Кубрат за срок от 12 месеца“

Публикувано на 24.11.2017 г., 14:31 ч., Номер: 2017-011

Процедурата е възложена!

 

 

„Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортни и детски площадки на територията на община Кубрат" по осем обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в гр. Кубрат“;
Обособена позиция № 2 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Беловец“;
Обособена позиция № 3 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Севар“;
Обособена позиция № 4 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Бисерци“;
Обособена позиция № 5 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Медовене“;
Обособена позиция № 6 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Равно“;
Обособена позиция № 7 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Задруга“;
Обособена позиция № 8 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Сеслав“


Публикувано на 13.11.2017 г., 16:18 ч., Номер: 2017-010

Процедурата е прекратена!

 

 

„Изработване на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за реконструкция на части от улична мрежа в населени места на територията на община Кубрат и осъществяване на авторски надзор“

Публикувано на 25.10.2017 г., 16:59 ч., Номер: 2017-009

Процедурата е възложена!

 

 

„Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистване по уличната мрежа в населени места на територията на Община Кубрат по 13 обособени позиции::
Обособена позиция № 1: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа – снегопочистване, лугиране и опесъчаване;
Обособена позиция № 2: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Беловец;
Обособена позиция № 3: Зимно поддържане на улици на територията на гр. Кубрат – снегопочистване, лугиране и опесъчаване;
Обособена позиция № 4: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Медовене;
Обособена позиция № 5: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Сеслав;
Обособена позиция № 6: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Каменово и с. Равно;
Обособена позиция № 7: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Савин и с. Севар;
Обособена позиция № 8: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Задруга, с. Точилари и с. Горичево;
Обособена позиция № 9: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Мъдрево и с. Тертер;
Обособена позиция № 10: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Бисерци;
Обособена позиция № 11: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Божурово;
Обособена позиция № 12: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Звънарци;
Обособена позиция № 13: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с.Юпер“


Публикувано на 13.10.2017 г., 15:13 ч., Номер: 2017-008

Процедурата е възложена!

 

 

„Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортни и детски площадки на територията на община Кубрат" по седем обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в гр. Кубрат";
Обособена позиция № 2 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Беловец";
Обособена позиция № 3 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Севар";
Обособена позиция № 4 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Бисерци";
Обособена позиция № 5 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Медовене";
Обособена позиция № 6 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Равно";
Обособена позиция № 7 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Задруга"


Публикувано на 06.10.2017 г., 14:39 ч., Номер: 2017-007

Процедурата е прекратена!

 

 

„Проектиране и осъществяване на авторски надзор по време на извършване на СМР на корекция на река Топчийска, село Каменово, община Кубрат“

Публикувано на 02.10.2017 г., 17:09 ч., Номер: 2017-006

Процедурата е възложена!

 

 

„Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност за административната сграда на община Кубрат“

Публикувано на 02.10.2017 г., 15:03 ч., Номер: 2017-005

Процедурата е възложена!

 

 

„Изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на обекти на територията на община Кубрат“ по две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 „Изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на сграда, предназначена за архив на община Кубрат, в гр. Кубрат“;
Обособена позиция № 2 „Изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на междублоково пространство, в гр. Кубрат“


Публикувано на 02.10.2017 г., 14:57 ч., Номер: 2017-004

Процедурата е възложена!

 

 

„Възлагане на дейности по извършване на текущи ремонти на територията на Община Кубрат по обособени позиции, както следва:
1. Текущ ремонт на част от сграда - общинска собственост, гр. Кубрат, ул. „Цар Иван Асен II“ № 4;
2. Текущ ремонт на сграда ДСП – с. Севар, сграда ДСП – с. Бисерци и сграда ДСП – гр. Кубрат; Довършителни ремонтни дейности в ДСХ с. Тертер; Текущ ремонт на общински жилища в гр. Кубрат; Ремонтни дейности в Градски стадион – гр. Кубрат;
3. Текущ ремонт на ритуална зала в с. Беловец; Текущ ремонт на автоспирка в с. Горичево; Текущ ремонт на Клуб на пенсионера в с. Горичево; Текущ ремонт на фасада на сграда - Кметство с. Горичево;
4. Текущ ремонт на Клуб на пенсионера в с. Равно; Текущ ремонт на сграда - Кметство с. Равно; Текущ ремонт на сграда в гробищен парк в с. Медовене; Текущ ремонт на сградата - Кметство с. Звънарци; Текущ ремонт на автоспирка в с. Звънарци;
5. Текущ ремонт на автоспирка в с. Савин; Текущ ремонт на ограда около езеро в с. Севар“


Публикувано на 29.08.2017 г., 16:32 ч., Номер: 2017-003

Процедурата е възложена!

 

 

„Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистване по уличната мрежа в населени места на територията на Община Кубрат по 14 обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 2170 и снегопочистване на улици на територията на с. Беловец;
Обособена позиция № 2: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 2170 и снегопочистване на улици на територията на с. Сеслав;
Обособена позиция № 3: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 3061 и снегопочистване на улици на територията на гр. Кубрат /1/;
Обособена позиция № 4: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на гр. Кубрат/2/ и с. Медовене;
Обособена позиция № 5: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 1063 и RAZ 3067 и снегопочистване на улици на територията на с. Каменово и с. Равно;
Обособена позиция № 6: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 2064 и снегопочистване на улици на територията на с. Задруга, с. Точилари и с. Горичево;
Обособена позиция № 7: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Савин и с. Севар;
Обособена позиция № 8: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 1060 и RAZ 1062;
Обособена позиция № 9: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Мъдрево и с. Тертер;
Обособена позиция № 10: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Бисерци;
Обособена позиция № 11: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Божурово;
Обособена позиция № 12: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 1065 и снегопочистване на улици на територията на с. Звънарци;
Обособена позиция № 13: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Юпер.
Обособена позиция № 14: Лугиране, опесъчаване и снегопочистване с роторен снегорин на територията на Община Кубрат.“


Публикувано на 11.01.2017 г., 17:14 ч., Номер: 2017-002

Процедурата е прекратена!

 

 

„Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за нуждите на Община Кубрат, улично осветление на територията на общината и детски градини, детска ясла „Мир“ на територията на Община Кубрат за срок от 12 месеца“

Публикувано на 05.01.2017 г., 15:05 ч., Номер: 2017-001

Процедурата е възложена!

 

 

„Доставка на природен газ за отопление за нуждите на газифицираните обекти на Община Кубрат за срок от 36 месеца“

Публикувано на 14.11.2016 г., 17:09 ч., Номер: 2016-006

Процедурата е възложена!

 

 

„Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистване по уличната мрежа в населени места на територията на Община Кубрат през зимния сезон 2016/2017 г. по 13 обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 2170 и снегопочистване на улици на територията на с. Беловец;
Обособена позиция № 2: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 2170 и снегопочистване на улици на територията на с. Сеслав;
Обособена позиция № 3: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 3061 и снегопочистване на улици на територията на гр. Кубрат /1/;
Обособена позиция № 4: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на гр. Кубрат/2/ и с. Медовене;
Обособена позиция № 5: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 1063 и RAZ 3067 и снегопочистване на улици на територията на с. Каменово и с. Равно;
Обособена позиция № 6: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 2064 и снегопочистване на улици на територията на с. Задруга, с. Точилари и с. Горичево;
Обособена позиция № 7: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Савин и с. Севар;
Обособена позиция № 8: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 1060 и RAZ 1062;
Обособена позиция № 9: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Мъдрево и с. Тертер;
Обособена позиция № 10: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Бисерци;
Обособена позиция № 11: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Божурово;
Обособена позиция № 12: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 1065 и снегопочистване на улици на територията на с. Звънарци;
Обособена позиция № 13: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Юпер.“


Публикувано на 25.10.2016 г., 11:41 ч., Номер: 2016-005

Процедурата е прекратена!

 

 

„Възстановяване на замърсени общински терени на територита на населените места в Община Кубрат“

Публикувано на 27.07.2016 г., 16:07 ч., Номер: 2016-004

Процедурата е възложена!

 

 

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка на проектно предложение и последващо управление и отчитане по проект за „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на населени места на Община Кубрат, Област Разград” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. “

Публикувано на 20.07.2016 г., 16:38 ч., Номер: 2016-003

Процедурата е възложена!

 

 

„Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ за „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на населени места на Община Кубрат“

Публикувано на 20.07.2016 г., 18:44 ч., Номер: 2016-002

Договорът е прекратен!

 

 

„Строително – монтажни работи на обекти - проводи, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

Публикувано на 08.06.2016 г., 16:39 ч., Номер: 2016-001

Процедурата е възложена!