Проведено публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Кубрат за 2016 г.

   Днес, 11.09.2017 г., в Ритуалната зала на НЧ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Кубрат, община Кубрат, се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Кубрат за 2016 година. На събитието присъстваха кметът на община Кубрат Алкин Неби, председателят на Общински съвет-Кубрат Хюсеин Юмеров, заместник-кметът Женифер Пойраз, служители на Общинска администрация-Кубрат, представители на бизнеса и неправителствения сектор и граждани.
   През 2016 година общият размер на приходите е достигнал 11 954 890 лв. при план 12 741 452 лв. Отчетеният размерът на разходите също възлиза на 11 954 890 лв. Към 31.12.2016 г. остатъчният размер на общинския дълг е 1 140 400 лв., като през годината са извършени плащания за главница, лихви и такси в размер на 197 286 лв.
   Предвид одитното становище на Сметна палата годишният финансов отчет на Община Кубрат за 2016 г. се заверява с резерви, поради некоригирани отклонения, които оказват влияние върху достоверността на ГФО.

 

 

 

Проведено публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Кубрат за 2016 г. Проведено публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Кубрат за 2016 г.

Назад