Съобщение - отдел "Управление на собствеността"

   На основание чл. 21 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост с оглед задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин - реализацията на общински обект „Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на гр.Кубрат и разширение на ПСОВ”, подобект: „Строителство и реконструкция на вътрешна канализационна мрежа гр.Кубрат”, Община Кубрат открива процедура за принудително отчуждаване на поземлен имот с идентификатор № 40422.40.921, с площ 1859 кв.м., с НТП: нива в местността „Инеклер Юстю“ по КК и КР на гр. Кубрат. Имотът е собственост на Тезгюн Еминов Санджактаров, съгласно нотариален акт вх. рег. №1650 от 20.07.2009г., акт № 19 т. 6, дело № 937/2009, им. книга 3727, 3728 на Служба по вписвания гр. Кубрат. Размерът на дължимото обезщетение е 616,00 лв. (шестстотин и шестнадесет лева).
   Настоящето обявление е валидно за срок от 1 месец от датата на публикуването му.

 

Назад