Прием на заявления за ползване на услугата „Обществена трапезария” 2017 г.

   Община Кубрат в качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛ по проект „Обществени трапезарии” финансиран от Фонд „Социална закрила”

СЪОБЩАВА


   Във връзка с реализиране на дейностите по проекта, приемът на заявления от желаещите да ползват услугата „Обществена трапезария” финансиран от Фонд „Социална закрила” започва от 15.09.2017 г. до 21.09.2017 г. включително в административната сграда на ОП „Социални услуги” гр. Кубрат, ул. „Страцин” №2, ет. 3, стая №6.

   Към заявлението се прилагат следните документи:
   • документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
   • документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка);
   • експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие).
   Основна целева група са:
   - Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
   - Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
   - Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност/;
   - Скитащи и бездомни деца и лица.
   Конкретните бенефициенти по проекта са 100 /сто/ лица, чийто подбор ще се извърши от комисия, определена със заповед на Кмета на община Кубрат.
   Населени места в които ще се реализира дейността „Обществена трапезария” са: гр. Кубрат, с. Бисерци, с. Божурово, с. Звънарци, с. Мъдрево, с. Тертер, и с. Юпер.

От екипа за управление на проекта

 

 

Информационна брошура за услугата „Обществена трапезария” 2017 г. Версия за Adobe Acrobat

 

Назад