МИГ Завет - Кубрат проведе информационни дни

   Местната инициативна група (МИГ) Завет - Кубрат популяризира Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията. Това стана на 29 март т. г. на две иформационни срещи с местни лидери в селата Брестовене и Севар.
   Представители на местните общности се запознаха с актуализираната индикативна работна програма за 2017-та година на МИГ-а, както и с включените в нея мерки за прием на проекти.
   Разяснена бе и процедурата за подбор на проектни предложения. Дискутираха се конкретни въпроси, зададени от потенциални бенефициенти. Най-голям интерес бе проявен към възможностите за финансиране на дейности по мерки 4.1, 4.2, 6.4 и 19.2-05.
   Участниците в събитията наброяваха общо 24 лица, сред които земеделски производители, представители на кооперации, малки и средни фирми, НПО, читалища, предприемачи в сферата на услугите, туризма и леката промишленост, граждани и бенефициенти с вече финансирани проекти от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) по различни мерки.

 

Назад