Покана за информационна конференция от СНЦ „МИГ Завет - Кубрат“

   Екипът на МИГ „Завет - Кубрат”, състоящ се от тричленната му администрация и Управителен съвет от седем лица, се обръща към жителите на община Кубрат, земеделски производители, кооперации, малък и среден бизнес, НПО, читалища, пенсионерски клубове, сдружения по ЗЗД и други формални и неформални граждански структури, квартални съвети, клубове на пенсионера, занаятчии, предприемачи в сферата на услугите, туризма и леката промишленост, граждани, бенефициенти с вече финансирани проекти по Програма за развитие на селските райони по различни мерки, с покана за участие в информационна конференция на тема: „Генериране на иден и прилагане на иновативни проекти, допринасящи за устойчиво развитие на територията“. Срещата ще се проведе на 15.12.2016 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в Спортната зала - гр. Кубрат.
   Конференцията ще се проведе във връзка с изпълняван проект по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.), съгласно сключено Споразумение № РД50 - 139 / 21.10.2016 г.

 

 

Покана за участие информационната конференция Версия за Acrobat Reader

 

Назад