Съобщение - "Търговия, земеделие и гори"

   Издадена Заповед № РД 11-137/15.06.2011 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Разград, на основание чл. 72б от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), във връзка с чл. 37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
   Пълната версия на заповедта можете да изтеглите оттук.

 

Назад