Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 28.06.2016 г.

   В присъсъствието на Мариета Борисова - председател на ОИК - Кубрат заседанието на общинския съвет в Кубрат бе открито с тържественото полагане на клетвата на новоизбрания кмет на село Мъдрево - Салим Мустафа от МК „Време за промяна“, който спечели изборите в кубратското село на 5 юни 2016 г. Тук присъстваха кметът на Община Кубрат инж. Бюрхан Исмаилов, неговите заместници, председателят на общинския съвет д-р Хюсеин Карасюлейман, общински съветници, кметове на кметства, граждани.
   Разгледани бяха 10 докладни записки. Направени бяха някои изменения и допълнения в Наредба № 3 за търговската дейност и в Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кубрат. Приета бе нова Наредба № 28 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в общината. Приети бяха и Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2016 - 2026 г. и Общинска краткосрочна програма за периода 2016 - 2019 г.
   Общинските съветници дадоха съгласието си за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на 37 имота от общинския поземлен фонд в землищата на Беловец, Бисерци, Звънарци, Задруга, Кубрат, Каменово, Савин и Тертер. Тяхната обща пазарна цена е 198 104 лв. Взето бе и решение за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, с площ 424 кв. м. на собственика на законно построена сграда в Кубрат.
   Определени бяха минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Кубрат. Дадено бе съгласие за изграждане на асфалтова площадка в стопанския двор на „Кубратска гора“ ЕООД, на обща стойност до 198 000 лв. Решено бе община Кубрат да участва в учредяването на Регионално сдружение по смисъла на чл. 24, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, с представител кмета на общината инж. Бюрхан Исмаилов.
   В Кубрат бе и управителят на ЕНЕРГО-ПРО ЕООД - Стефан Абаджиев. Той запозна местният парламент какви са задълженията на ВиК „Меден кладенец“ ЕООД към чешката енергийна компания. Според Стефан Абаджиев ВиК „Меден кладенец“ е трябвало да изплати крупната сума от 1 424 000 хил. лева. Просрочените задължения към днешна дата възлизат на 1 406 831 лева, които все още не са погасени, а сумата се е натрупвала в продължение на години и продължава да расте.
   Управителят на ЕНЕРГО-ПРО сподели, че водното дружество след много отсрочки е застрашено да остане без електрозахранване, а от там и да бъде прекъснато водоподаването в общината, тъй като станциите работят с електричество. „Сценарий, който не бива и не трябва да се допуска. Ще търсим механизми и ще направим всичко възможно това да не се случи, защото няма как да оставим хората без вода. Съществуват много варианти и стъпки, чрез които могат да се погасят тези задължения, дори и разсрочено.“, сподели Абаджиев.
   Една от стъпките, които общината е предприела в помощ на ВиК в Кубрат е чрез отстъпване на общински гори в полза на ЕНЕРГО-ПРО. Управителят на електроразпределителното дружество – отдел „Продажби“ обаче коментира, че дружеството не може да продаде отстъпените гори, тъй като те не се купуват на определените от общински и техни експерти пазарни цени - около 2800 лв. за декар. „Търговците на гори в момента изчакват цената да падне, но ние не можем да си позволим това и сме замразили продажбата им.“, сподели управителят на ЕНЕРГО-ПРО.
   Като реалистична стъпка Абаджиев предложи общината да закупи горите на реалната им стойност и така да помогне с дълга на водното дружество, който оказва се обаче не е единствен. Дружеството има и други заеми, а единия е към „Инвестбанк“ АД - уточни Абаджиев. Въпросът остава отворен и те първа ще се търсят трайни решения и механизми за разрешаването на ситуацията, категорични са страните по въпроса.
   Накрая представител на националния оператор „Виваком“ подари на всичките 21 общински съветници по един таблет.

 

 

 

Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 28.06.2016 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 28.06.2016 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 28.06.2016 г.

Назад