Прием на заявления за ползване на услугата по процедура „Осигуряване на топъл обяд - 2016”   Община Кубрат в качеството си на партньор по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.

СЪОБЩАВА


   Приемът на заявления от желаещите да ползват услугата по процедура "Осигуряване на топъл обяд - 2016", финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане започва от 22.06.2016 г. до 28.06.2016 г.
   Основна целева група по процедура са:
   - Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
   - Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;
   - Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
   Допълнителна целева група:
   - Лица и семейства подпомагани по Наредба № РД / 07-05 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, за отоплителен сезон 2015 / 2016 г.
   Конкретните бенефициенти по проекта са 50 лица, чийто подбор се извършва въз основа на предоставени списъци от Дирекция "Социално подпомагане" - гр. Кубрат. Включването в проекта ще се определи от комисия за разглеждане на заявленията и за извършване на подбор на бенефициентите за потребители на услугата определена със заповед на кмета на община Кубрат.
   Критериите по които ще се включват лицата са: възраст, здравословно състояние, семейно положение и доход.
   Към заявлението се прилагат следните документи:
   • документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
   • документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка);
   • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие).

 

 

Информационна брошура за процедурата „Осигуряване на топъл обяд - 2016” Версия за Adobe Acrobat

 

Назад