Публично обсъждане на изпълнението на бюджета на общината за 2015 г.

   В Кубрат се състоя публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината за 2015 г. Присъстваха кметът на общината инж. Бюрхан Исмаилов, заместник-кметът Нина Цонева, председателят на общинския съвет д-р Хюсеин Карасюлейман, общински съветници, служители в общинската администрация, граждани.
   Присъстващите бяха запознати с основните параметри на бюджета от д-р Карасюлейман. При план за приходите и разходите в размер на 12 729 068 лв. е отчетено изпълнение от 10 074 685 лв. Отбелязано бе, че данъчните приходи са изпълнени на 98%, а неданъчните - 91%. Най-голямото перо от разходите е за функция „Образование“, където за изразходвани 4 844 267 лв., следвана от „Социално осигуряване и грижи“ - 1 466 063 лв., „Жилищно строителство, БКС и околна среда“ - 1 196 157 лв. и други.
   Отношение взе кметът инж. Бюрхан Исмаилов, който говори за приоритетите на гражданите и за големия преходен остатък в края на периода от 1 539 390 лв.

 

Назад