Публикуван проект на Програма за опазване на околната среда на община Кубрат 2015 - 2020 г.

   На основание Методически указания на МОСВ от 31.03.2015 г. за изготвяне на Общински програми за управление на отпадъците, община Кубрат осигурява обществен достъп до изготвения проект на Програма за управление на отпадъците на община Кубрат за периода 2015 - 2020 г., с цел да се проведат консултации със заинтересованите лица преди нейното финализиране.
   Проектът на програмата за управление на отпадъците на Община Кубрат публикуван на интернет-страницата на общината на 06.06.2016 г.
   Моля, да предоставите вашите становища, мнения и препоръки в срок до 30 дни след датата на публикуване на електронната поща h.mehmed@kubrat.bg или в деловодството на община Кубрат.
   Лице за контакти: Хюлия Мехмед, тел. 0848 72020, вътр. 127.

 

 

Проект на Програма за опазване на околната среда на община Кубрат 2015 - 2020 г. Версия за Acrobat Reader

 

Назад