Нови детски площадки и съоръжения

   Почти през целия месец януари продължи работата по изпълнение на проекта „Рехабилитация на обществени зелени площи, детски площадки и съоръжения към тях“. Конкретната цел на проекта е чрез комплексно благоустрояване на прилежащите дворни пространства и рехабилитация на детските площадки и съоръженията към тях и на общодостъпните зелени площи в Кубрат, да се създаде естетична и хармонична среда за обитаване, обучение и развитие на децата, обвързана с функцията им и възрастовата специфика. Чрез реализацията на проекта ще бъдат изградени съвременни комбинирани площадки за игра и спорт, които ще осигурят оптимални условия за реализиране на програмата за възпитание, обучение и физическо развитие на децата. Дейностите по проекта включват рехабилитация на част от зелените площи в кв. 34 и кв. 54 по плана на Кубрат, като се предвижда благоустрояване, паркоустройство, вертикална планировка, конструкции за спортна площадка, осветление, водоснабдяване и канализация. Ще бъдат рехабилитирани 13 детски площадки, в това число и в 3 детски заведения в града.

 

Назад