Приеха общински план за развитие на Кубрат до 2020 г.

   В Кубрат се проведе поредното заседание на общинския съвет. На него бяха разгледани и единодушно гласувани 12 докладни записки. Първо бе приет Общинският план за развитие за периода 2014-2020 год. Приети бяха и няколко докладни, свързани с продажби на общински имоти в селата Мъдрево, Севар и Бисерци, с ликвидиране на съсобсвеност в Мъдрево, с образуване на нови поземлени имоти - частна общинска собственост в Бисерци и Севар. Определен бе начинът на ползване на дървесина от „Кубратска гора“ ЕООД в общинските гори.
   Удължен бе до 13 декември 2013 год. срокът на ликвидация на „Медицински център I“ ЕООД. Прекратена бе дейността на общинското търговско дружество „Общинска аптека“ ЕООД и бе обявена процедура за ликвидацията му. Във връзка с това бе освободен и управителят на дружеството Лилия Кръстева.
   Съветниците одобриха бизнесплана за 2014-2018 год. на ВиК „Меден кладенец“ ЕООД. Накрая бяха избрани трима кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд - Разград. Това са Весела Сярова и Дарина Енчева от Кубрат и Миннет Сюлейманова от Беловец /и трите са пенсионерки с педагогическо образование/.

 

Назад