Информация за напредъка на проект „Домашни грижи за възрастни хора в община Кубрат”   В изпълнение на договор BG05M9OP001-2.040-0020-C01 по проект № BG05M9OP001-2.040-0020-C01 „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Община Кубрат в качеството си на бенефициент възложи изпълнението на услугата „Патронажна грижа“ на доставчик на услуга от общ икономически интерес - ОП „Социални услуги” гр. Кубрат. Изпълнението на услугата „Патронажна грижа“ започна от 01.10.2019г. и ще продължи до 01.10.2020г. Бюджета на проекта е на обща стойност 181 951,52 лв.
   Социалната услуга „Патронажна грижа” се предоставя в домашна среда и има мобилен аспект – посещения в домовете на лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Мобилната здравна - социална работа в контекста на предоставянето на социални услуги предлага уникална възможност за изнасяне на дейностите извън границите на институциите и възможност за достигане до много лица и техните семейства в нужда. Към настоящия момент услуги по проекта са ползвали – 77 бр. потребители. С решение № 623 от 29.08.2019г. на Общински съвет - Кубрат потребителите по проект „Домашни грижи за възрастни хора в община Кубрат“ - не заплащат такса.
   През периода са проведени 132 срещи за психологическа подкрепа и консултиране на потребителите, с цел изграждане на умения за водене на самостоятелен живот и преодоляване на социалното изключване извън работното време на домашния помощник и оказване на мотивационна подкрепа.
   От 01.06.2020 г. до 10.06.2020 г. се проведе надграждащо обучение на специалисти в областта на социалните дейности. Основната цел на надграждащото обучение е да направи процеса на общуване по-съзнателен, като предостави време и пространство, в което да се обърне внимание на собствените нужди и ценности, да се види как да се изразяват при общуване и как да се използва езика като средство за споделяне и свързване с хората.
   Специфичните цели на обучението са лицата, които участват да надградят и усъвършенстват познанията си при обгрижване на потребителите на услугата и да се повиши компетентността им, свързана с качественото предоставяне на патронажни грижи.
   По проекта са закупени обзавеждане и оборудване, включително и транспортно средство за предоставяне на мобилни, интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда” по проект № BG05M9OP001-2.040-0020-C01 „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат” на обща стойност 48 485,98 лв.
   Изразходвания финансов ресурс към настоящия момент възлиза на 135 237,64 лв.
   Община Кубрат в качеството си на конкретен бенефициент по схемата създава възможност за ефективно предоставяне на социалната услуга.

   Алкин Неби,
   Кмет на Община Кубрат

 

 

Информационна брошура Версия за Acrobat Reader

 Назад