Съобщение за стари гробища в Кубрат

   Във връзка с чл. 7 от Наредба №13 на Общински съвет-Кубрат, Община Кубрат уведомява гражданите, че ще започне дейности по поддръжка и облагородяване на УПИ № VII - Озеленяване от кв. 95 по ПУП на гр. Кубрат, одобрен със заповед №551/1980 г.
   В тази връзка приканваме всички заинтересовани лица в срок до 31.08.2020 г. (при необходимост) да се обърнат за информация и съдействие към г-жа Цилия Йотова - ст. експерт "КРД", стая №8, ет. 1 в сградата на Община Кубрат.

 

Назад