Община Кубрат подписа договор „Домашни грижи за възрастни хора в община Кубрат“   На 14.04.2020г. Община Кубрат подписа договор BG05M9OP001-2.101-0034-C01 „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 , приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“.

   Общата стойност на проекта е 148 785,00 лв. в това число:
   разходи по линия на ЕСФ в размер на 126 467,25 лв. и национално съфинансиране 22 317,75 лв.

   Община Кубрат в качеството си на конкретен бенефициент ще предоставя следните социални услуги:
   • Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване на последиците от коронавируса.
   • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора) заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).
   • Транспорт на персонала, предоставящ услугите от/до домовете на лицата.
   • Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфектиращи препарати за лицата, предоставящи услугите.

   Срок за изпълнение на дейностите:
   до 31.12.2020г.

   Включването на потребители в проектните дейности ще се извършва през целия срок на действие на договора.

   Алкин Неби,
   Кмет на Община Кубрат

 Назад