Съобщение за недопускане на нерегламентираното изгаряне и изхвърляне на отпадъци в населените места

   Във връзка с наближаващия отоплителен сезон и в изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците, Ви информираме за следното:
   Съгласно чл. 133, ал. 4 от ЗУО, за нерегламентирано изгаряне или третиране на отпадъци, физическите лица се наказват с глоба от 2000 до 5000 лв. На основание чл. 134 от същия закон едноличните търговци и юридическите лица подлежат на имуществена санкция в размер от 1400 до 4000 лв. за изгаряне на неопасни отпадъци и от 10000 до 50000 лв. за изгаряне на опасни отпадъци. При повторно нарушение, предвидените наказания са в двоен размер.

 

 

Съобщение Версия за Acrobat Reader

 

Назад