Информация за напредъка на проект „Домашни грижи за възрастни хора в община Кубрат”   Във връзка с изпълнение на договор BG05M9OP001-2.040-0020-C01 по проект № BG05M9OP001-2.040-0020-C01 „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Община Кубрат в качеството си на бенефициент реализира следните дейности:
   1. Проведе обучение на 22 специалисти по социални дейности. Специфичното обучение на специалистите в областта на социалните дейности има за цел да формира системна представа за патронажните грижи, които са предмет на проект по процедура BG05M9OP001-2.028 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 1” както и за критериите за качество на изпълняваните здравни грижи и социални дейности в обхвата на патронажните грижи.
   1.1. Резултати от изпълнение на дейността:
   - 22 лица от целевата група придобиват умения и знания относно спецификата на работа с възрастни и болни хора в домашна среда. Обучението включва и усвояване на умения за извършване на индивидуална оценка на нуждите на потребителя от страна на лицата ангажирани с предоставянето на здравни и социални услуги, спазване и прилагане на критерии за качество на услугите.
   2. Проведе обучение на двама специалисти по здравни грижи с цел формиране на системна представа за патронажните грижи и за критериите за качество на изпълняваните здравни грижи в обхвата на проект по процедура BG05M9OP001-2.028 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 1".
   2.2. Резултати от изпълнение на дейността:
   - 2 лица от целевата група обучени за изграждане и възстановяване на професионални умения за: комуникация с възрастни хора и хора с увреждания: манипулации и техники за осъществяване на професионални дейности в обхвата на патронажните грижи; водене и съхранение на специфична отчетна документация; координация с лечебни и здравни заведения.
   3. Възложи изпълнението на услугата „Патронажна грижа“ по проект № BG05M9OP001-2.040-0020-C01 „Домашни грижи за възрастни хора в община Кубрат “ на ДОСТАВЧИК на услуга от общ икономически интерес - ОП „Социални услуги” гр. Кубрат.
   4. Изпълнението на услугата „Патронажна грижа“ по проект № BG05M9OP001-2.040-0020-C01 „Домашни грижи за възрастни хора в община Кубрат“ започва от 01.10.2019г. до 01.10.2020г.
   Предвидено е да се назначат координатор на проекта, социален работник, 20 домашни помощници, 2 медицински лица, психолог и шофьор които ще предоставят интегрирани здравно - социални услуги в домашна среда.
   Социалната услуга „патронажна грижа” ще се предоставя в домашна среда и има мобилен аспект – посещения в домовете на лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.Мобилната здравна - социална работа в контекста на предоставянето на социални услуги предлага уникална възможност за изнасяне на дейностите извън границите на институциите и възможност за достигане до много лица и техните семейства в нужда. Очаква се минимум 58 лица от целевата група да бъдат включени като потребители на здравно - социални услуги в семейна среда. Община Кубрат в качеството си на конкретен бенефициент по схемата ще създава възможност за ефективно предоставяне на социалната услуга С решение № 623 от 29.08.2019г. на Общински съвет - Кубрат потребителите по проект„Домашни грижи за възрастни хора в община Кубрат “ - не заплащат такса.Услугата е безплатна.
   Проектните дейности ще продължат до 01.10.2020 г.

   От екипа за управление на проекта

 

 

Информационна брошура Версия за Acrobat Reader

 Назад