Подписан административен договор по ПРСР 2014-2020

   На 07.05.2019 г. между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Кубрат бе подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Проектът е на стойност 1 120 410,87 лв., като с него се предвижда извършването на реконструкция на части от уличната мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат и ул. „Цар Симеон“ – етап 1 в с. Савин.
   Благодаря на екипа на Общинска администрация!

   Алкин Неби,
   Кмет на Община Кубрат

 

Назад