Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 24.04.2019 г.

   В ритуалната зала на читалището в Кубрат се проведе поредното редовно заседание на общинския съвет. На него бяха разгледани 8 докладни записки.
   Преди заседанието, от трибуната на местния парламент, кметът Алкин Неби поздрави Лили Иванова с днешния й рожден ден и 80-годишен юбилей. Той обяви, че са изпратени поздравителни адреси от общинския съвет, общинската администрация и лично от него. Тя получава още подарък - картина и специално поздравление в ефира на БНР.
   В делови порядък бяха разгледани всички докладни. Приет бе годишния финансов отчет за 2018 г. на "Кубратска гора" ЕООД, като неговата печалба в размер на 126 101,91 лв. отива като дивидент към общината. Кметът бе упълномощен да подпише Запис на заповед в размер на 2 836 660,33 лв. за проект за рехабилитация на пътища в общината. Приета бе Програма за развиване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на общината за периода 2019 - 2021 г. Прието бе и допълнение за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост.
   Разрешена бе продажбата на движими вещи /МПС/, собственост на "Кубратска гора" ЕООД, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване. Решено бе да бъдат продадени 50 имота от общинския поземлен фонд в местността "Старата чешма" край Кубрат.
   В точка "Разни" бе отговорено на питането на общинския съветник д-р Хюсеин Карасюлейман относно състоянието на В и К "Меден кладенец".

 

Назад