Заключителна информация за реализирани дейности по проект „Подкрепа за независим живот”

   В изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0003-C001, между община Кубрат и Министерство на труда и социалната политика, по Процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Община Кубрат в качеството си на Бенефициент се задължава да поддържа услуги за социално включване в общността или в домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца, без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта. За тази цел в община Кубрат:
   - От 17.01.2018 г. потребителите на които са изготвени оценки на потребностите по процедура BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., продължиха да ползват социалната услуга „Личен асистент” до 31.12.2018 г. по силата на ПМС №332/22.12.2017 г., с което се осигурява и устойчивост на проекта;
   - за периода от 01.06.2018 г. до 30.11.2018 г. се предоставиха здравни услуги на потребителите по проекта от 2 /два/ бр. медицински лица.
   Проектът постигна основната си цел:
   - Да подобри качеството на живот на деца, възрастни хора с увреждания и тежко болни лица в невъзможност за самообслужване;
   - Създаване на възможности за социално включване.
   Създаде се устойчив модел на предоставяне на интегрирани социални услуги според специфичните потребности на всеки потребител. Услуги получиха 100бр. потребители от 78 бр. лични асистенти и 2 бр. медицински лица.

От екипа за управление на проекта

 

 

Информационна брошура Версия за Acrobat Reader

 

Назад