Информация за изпълнение на проекта №BG05M9OP001-2.005-0061 „Социално включване и достъп до заетост в община Кубрат“   Във връзка с изпълнението на проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.005-0061-C01/07.04.2017г., проект № BG05M9OP001-2.005-0061 „Социално включване и достъп до заетост в Община Кубрат“ по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“, Приоритетна ОС 1 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“ и Приоритетна ОС 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ бяха подписани първите 37 трудови договори с лични и социални асистенти за обгрижване на лица с над 90% увреждания и на лица с по - ниска степен на увреждания или възрастни хора със затруднения за самостоятелно обслужване (между 70 и 90 % ТЕЛК).

 

 

 

Проект „Социално включване и достъп до заетост в община Кубрат“ Проект „Социално включване и достъп до заетост в община Кубрат“ Проект „Социално включване и достъп до заетост в община Кубрат“

Назад