Покана за участие в кръгла маса по проект №BG05M9OP001-2.005-0061 „Социално включване и достъп до заетост в община Кубрат“

   Община Кубрат съвместно с „Евро Проконсулт Русе“ ЕООД, Ви кани да участвате в кръгла маса по проект №BG05M9OP001-2.005-0061 „Социално включване и достъп до заетост в община Кубрат“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Събитието е свързано с проучване на пазара на труда в Община Кубрат и възможностите за реализация на хората с увреждания и техните близки по Компонент 1.
   Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на хората с увреждания в Община Кубрат и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез повишаване квалификацията им и насърчаване на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда.
   Събитието ще се проведе на 15.01.2018 г. от 10:30 ч. в заседателната зала на Община Кубрат, ет. 2. По време на кръглата маса ще се дискутират трудностите, които срещат хората с увреждания при трудовата си реализация, какви са възможностите за разкриване на работни места, мерки за насърчаване заетостта на хората с увреждания и др.
   Моля, до 12.01.2018 г. да потвърдите присъствието си на имейл: info@evroproconsult.com

   С уважение,
   Женифер Пойраз - ръководител проект
   Зорница Богданова - Управител на Евро Проконсулт Русе ЕООД

 

 

Информационна брошура Версия за Acrobat Reader

 

Назад