Съобщение - отдел "Управление на собствеността"

   Публикувани Заповеди №№ 32, 33 и 34 / 16.01.2012 г. на кмета на община Кубрат относно продажба на имоти, чрез публичен търг с явно наддаване, в община Кубрат.
   За подробна информация оттук.

 

Назад