Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 24.10.2017 г.

   В ритуалната зала на читалището в Кубрат се проведе поредното редовно заседание на Общинския съвет в Кубрат. Бяха разгледани и единодушно приети 9 докладни записки.
   Приета бе Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общинския дълг в община Кубрат. Определен бе начинът на ползване на дървесина От „Кубратска гора“ ЕООД в горите, собственост на общината. Направено бе изменение на допълнение на Решение № 232 по Протокол № 26 от 28.04.2017 г. С него се предоставят допълнително още 750 пространствени кубически метра дървесина за нуждите на общинските бюджетни структури, ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали и хора с увреждания.
   В списъка за продажба на имоти от общинския горски фонд бяха включени петнадесет имота в землището на с. Бисерци, два в с. Брестовене и един в с. Точилари. Решено бе да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на общински имот в с. Звънарци. Дадено бе разрешение за провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти и вещи общинска собственост, предоставени за управление на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ в с. Севар.
   Общинският съвет излезе с решение до президента на Република България да не опрощава задължението на Мария Цветкова Найденова, в размер на 177 661,56 лв. Открита бе процедура за приватизация на общински нежилищен имот в с. Юпер. Накрая общинските съветници дадоха съгласието си за сключване на споразумение за побратимяване на община Кубрат с община Ергене от Република Турция.

 

Назад