Начало » Местно самоуправление » Достъп до общ. информация » Год. отчет за прилагане на ЗДОИ

 

Годишен отчет за прилагане на ЗДОИ

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА КУБРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

 

През периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. в община Кубрат са постъпили общо 6 писмени и електронни заявления за достъп до обществена информация. Те са официално заведени в електронния регистър за достъп до информация на общината, който е специално обособен в деловодната система на общината. Заявената информация е предоставена по-рано от законния срок, съгл. ЗДОИ, с писмено решение за осигуряване на достъп. Няма регистриран отказ през този период. Трябва да се отбележи, че Община Кубрат има утвърдена практика оперативно да разглежда заявленията по ЗДОИ и бързо да предоставя информацията. На всичките постъпили заявления са отговорени в писмена форма и по електронен път.

 

Справката от електронния регистър на общината сочи, че всички заявители са представители на НПО, фирми и физически лица, както следва:

 

1. Заявление с вх. № УД-02-22-86 / 01.03.2016 г. с искане да бъдат предоставени копия от заповедите за премахване на незаконни строежи.

 

2. Заявление с вх. № УД-02-20-385 / 17.03.2016 г. с искане да бъде предоставено копие от акта, който урежда организацията и движението на документооборота в администрацията.

 

3. Заявление с вх. № 95-00-1 / 17.05.2016 г. с искане да бъде предоставена информация относно размера на избрани местни данъци и такси в Община Кубрат.

 

4. Заявление с вх. № УД-02-22-280 / 25.05.2016 г. с искане да бъдат предоставени копия на договори за продажба на имоти.

 

5. Заявление с вх. № № УД-02-22-322 / 09.06.2016 г. с искане да бъдат предоставена информация за списъка на училища на територията на община Кубрат.

 

6. Заявление с вх. № № УД-02-22-823 / 01.12.2016 г. с искане да бъдат предоставено копие на документация за имот, находящ се в гр. Кубрат.

 

Всички оригинали на преписките по ЗДОИ се архивират и съхраняват от секретаря на община Кубрат. Води се освен електронният регистър и регистър на хартиен носител.