Начало » Местно самоуправление » Достъп до общ. информация » Год. отчет за прилагане на ЗДОИ

 

Годишен отчет за прилагане на ЗДОИ

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА КУБРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

 

През периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. в община Кубрат са постъпили общо 4 /четири/ писмени и електронни заявления за достъп до обществена информация. Те са официално заведени в електронния регистър за достъп до информация, който е обособен в деловодната система на общината. Освен електронeн регистър се води и регистър на хартиен носител. Заявената информация е предоставяна по-рано от законния срок, съгласно ЗДОИ, с писмено решение за осигуряване на достъп. Няма регистриран отказ през този период. На всичките постъпили заявления е отговорено в писмена форма и по електронен път.

 

Справката от електронния регистър на общината сочи, че всички заявители са представители на НПО и физически лица, както следва:

 

1. Заявление с вх. № 95-00-1 / 09.07.2017 г. с искане да бъде предоставена Инструкция за деловодната дейност в община Кубрат от Снежана Николаева Москова.

 

2. Заявление с вх. № 95-00-2 / 15.07.2017 г. с искане да бъде предоставен актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на община Кубрат, както и форматите, в които е достъпна от Фондация „Програма Достъп до Информация“ с адрес: София 1000, бул. „Васил Левски“ № 76, ет. 3.

 

3. Заявление с вх. № 95-00-3 / 03.05.2017 г. с искане да бъде предоставена информация относно размера на избрани местни данъци и такси в Община Кубрат от Фондация „Институт за пазарна икономика“ с адрес за кореспонденция: София 1142, бул. „Патриарх Евтимий“ № 10, ет. 2.

 

4. Заявление с вх. № 95-00-4 / 13.12.2017 г. с искане да бъде предоставена информация за назначения в община Кубрат за периода от 01.01.2011 г. до 01.01.2017 г. от Сдружение с нестопанска цел „Съюз за България“, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Иван Денкоглу“ № 3А.

 

Всички оригинали на преписките по ЗДОИ се архивират и съхраняват от секретаря на община Кубрат.