Начало » Местно самоуправление » Телефонен указател на община Кубрат

 

Телефонен указател на община Кубрат

Телефонен указател на община Кубрат - Централа /+0848/ 72020
Длъжност Име Телефон E-mail
Общински съвет - Кубрат
Председател Хюсеин Юмеров 231 office@obskubrat.bg
Общинска администрация - Кубрат
Кмет Алкин Неби 103 kubrat@kubrat.org
Заместник-кмет Женифер Пойраз 112 zh.poyraz@kubrat.org
Заместник-кмет Орхан Мехмед 106 o.mehmed@kubrat.org
Секретар Наргис Басри 107 n.basri@kubrat.org
Главен архитект арх. Стефан Обрешков - st.obreshkov@kubrat.org
Звено "Вътрешен контрол"
Ръководител ЗВО Евгени Генев 113 e.genev@kubrat.org
Обща администрация
Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"
Директор Бюлент Дахилов 228 bulent@kubrat.org
Отдел "Административно-правно и информационно обслужване"
Главен юрисконсулт Светлана Георгиева 111 sv.kirilova@kubrat.org
Гл. експерт "АПИО" Кенан Касимов 226 f-office@kubrat.org
Мл. експерт "АПИО" Алисе Незирова 226 f-office@kubrat.org
Младши експерт "ВО" Даниела Йорданова 101 kubrat@kubrat.org
Отдел "ГРАО"
Началник отдел "ГРАО" Магдалина Георгиева 226 grao@kubrat.org
Отдел "Бюджет, финанси, счетоводна дейност и ТРЗ"
Главен счетоводител Евшен Мустафа 114 e.mustafa@kubrat.org
Главен експерт "БФТРЗФК" Д-р Елис Зайкърова 107 e.zaykarova@kubrat.org
Специализирана администрация
Дирекция "Специализирана администрация"
Директор Стефан Калинов 129 st.kalinov@kubrat.org
Отдел "ТСУ, строителство и екология"
Началник отдел "ТСУСE" Кристиан Камбуров 131 k.kamburov@kubrat.org
Главен специалист "КРС" Ахмед Зекериев 131 a.zekeriev@kubrat.org
Главен специалист "ТСУ" Александър Атанасов 105 al.atanasov@kubrat.org
Отдел "Местни данъци и такси"
Главен експерт Невена Стефанова 116 n.stefanova@kubrat.org
Отдел "Общинска собственост, обществени поръчки и икономически дейности"
Началник отдел "ОСОПИД" инж. Снежанка Петкова 130 sn.petkova@kubrat.org
Главен експерт "ТТ" Айдън Касим - a.kasim@kubrat.org
Главен експерт "ЗД" Гюлтен Садъкова 130 g.sadakova@kubrat.org
Отдел "Просвета, култура и техническо обслужване"
Началник отдел "ПКТО" Здравко Вутов 104 z.vutov@kubrat.org
Секретар МКБППМН Д-р Надие Карагьозова 108 mkbppmn@mail.bg
Гл. спец. - документация Рахми Ахмедов 102 r.mehmedov@kubrat.org