Начало » Местно самоуправление » Телефонен указател на община Кубрат

 

Телефонен указател на община Кубрат

Телефонен указател на община Кубрат - Централа /+0848/ 72020
Длъжност Име Телефон E-mail
Общински съвет - Кубрат
Председател д-р Х. Карасюлейман 108 office@obskubrat.bg
Общинска администрация - Кубрат
Кмет Алкин Неби 103 kubrat@kubrat.bg
Заместник-кмет Женифер Пойраз 227 zh.poyraz@kubrat.bg
Заместник-кмет Орхан Мехмед 106 o.mehmed@kubrat.bg
Секретар - 107 -
Главен архитект арх. Стефан Обрешков 131 obreshkov@kubrat.bg
Сектор "Вътрешен контрол"
Гл. вътрешен одитор Евгени Генев 113 e.genev@kubrat.bg
Обща администрация
Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"
Директор Бюлент Дахилов 228 bulent@kubrat.bg
Отдел "Административно-правно и информационно обслужване"
Главен юрисконсулт Светлана Кирилова 111 sv.kirilova@kubrat.bg
Гл. експерт "АПИО" Кенан Касимов 226 f-office@kubrat.bg
Мл. експерт "АПИО" Алисе Незирова 226 f-office@kubrat.bg
Отдел "ГРАО"
Главен експерт "ГРАО" Магдалина Георгиева 226 grao@kubrat.bg
Отдел "Управление на собствеността и финансово-счетоводна дейност"
Главен счетоводител Евшен Мустафа 114 e.mustafa@kubrat.bg
Главен експерт "ОС" инж. Снежанка Петкова 130 sn.petkova@kubrat.bg
Специализирана администрация
Дирекция "ТСУ, земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти и МДТ"
Директор Зюлфие Исмаил 111 z.ismail@kubrat.bg
Отдел "Местни данъци и такси"
Главен експерт Невена Стефанова 116 n.stefanova@kubrat.bg
Отдел "Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти"
Главен експерт "ТТ" Айдън Касим 129 a.kasim@kubrat.bg
Дирекция "Просвета, култура и техническо обслужване"
Директор Стефан Калинов 72395 st.kalinov@kubrat.bg
Старши експерт "КД" Сибел Назифова 101 kubrat@kubrat.bg