Пресцентър

   Приключи изпълнението на проект „Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 1891“, гр. Кубрат, Община Кубрат“
   Община Кубрат в качеството си на бенефициент приключи изпълнението на проект: „Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1891“, гр. Кубрат, Община Кубрат“, който се изпълни по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.030-0008-C01/2019 г. от 16.10.2019 г. сключен с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“.
   Дата на публикуване: 25.02.2021 г.
   Повече информация...   Кубрат отбеляза 148-годишнината от гибелта на Васил Левски
   С възпоменателен митинг-поклонение обществеността в град Кубрат отбеляза 148 години от гибелта на Васил Левски.
   Дата на публикуване: 20.02.2021 г.
   Повече информация...   Предстоящо заседание на Общински съвет - Кубрат на 24.02.2021 г.
   Публикуван дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет - Кубрат на 24.02.2021 г.
   Дата на публикуване: 17.02.2021 г.
   Повече информация...   Започна плащането на местните данъци
   Започна кампанията по събиране на местни данъци и такси за 2021 г. в община Кубрат. Съгласно Закона за местните данъци и такси някои от местните данъци са плащат на две вноски – първата до 30 юни, втора - до 31 октомври, а на предплатилите до 30 април 2021 г. за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
   Дата на публикуване: 15.02.2021 г.
   Повече информация...   Приключи изпълнението на проект „Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат - ул. „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат и ул. „Цар Симеон“ - Етап 1 в с. Савин“
   Община Кубрат в качеството си на бенефициент приключи изпълнението на проект „Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат и ул. „Цар Симеон“ – Етап 1 в с. Савин“, който се изпълни по Договор № BG06RDNP001-7.001-0050-C01/07.05.2019 г. сключен с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
   Дата на публикуване: 09.02.2021 г.
   Повече информация...   Информация за напредъка на проект „Домашни грижи за възрастни хора в община Кубрат” Компонент 4
   В изпълнение на договор по проект № BG05M9OP001-2.103-0061 „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат - компонент 4”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Община Кубрат в качеството си на бенефициент възложи изпълнението на услугата „Патронажна грижа“ на доставчик на услуга от общ икономически интерес - ОП „Социални услуги” гр. Кубрат. Изпълнението на услугата „Патронажна грижа“ започна от 13.11.2020г. и ще продължи до 13.05.2021г.
   Дата на публикуване: 09.02.2021 г.
   Повече информация...Архив Пресцентър