Пресцентър

   Набират проектни предложения за достъпна жилищна среда и лична мобилност
   Община Кубрат информира всички заинтересовани страни, че на сайта на Министерството на труда и социалната политика е публикувана обява за набиране на проектни предложения за кандидатстване по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Крайният срок за подаване на документи е 5 май 2021 г.
   Дата на публикуване: 27.11.2020 г.
   Повече информация...   Кубратчани набират средства, за да върнат усмивката на малко дете
   И служителите на общинската администрация в Кубрат се включиха с финансови средства в подкрепа на двегодишния Самуил Петров, когото всички наричат Сами. Слънчевото дете от Кубрат се нуждае от финансови средства за скъпо струващо лечение във Федерална република Германия. Всички близки на детенцето и местната общественост в Кубрат от месеци са впрегнали неимоверни сили в негова подкрепа. В негова подкрепа на редовна сесия бяха дарени средства и от Общинският съвет в лудогорския град.
   Дата на публикуване: 27.11.2020 г.
   Повече информация...   Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 25.11.2020 г.
   Общинският съвет в Кубрат проведе редовното си заседание в Ритуалната зала при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Кубрат, на което бяха разисквани и гласувани общо 10 докладни записки.
   Дата на публикуване: 26.11.2020 г.
   Повече информация...   Кметът Алкин Неби провери ремонта на пътя Русе - Кубрат
   Кметът на Община Кубрат Алкин Неби провери днес стартиралите ремонтни мероприятия на улица „Витоша“ в град Кубрат.
   Дата на публикуване: 26.11.2020 г.
   Повече информация...   Започна изпълнението на дейностите по проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“
   Започна изпълнението на строително-ремонтните работи по проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж”, който се изпълнява по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0017-C01/25.10.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на ПРСР 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
   Дата на публикуване: 25.11.2020 г.
   Повече информация...   Съобщение от Военен отчет гр. Кубрат
   Със заповед №ОХ-870/21.10.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 18 /осемнадесет/ вакантни длъжности в Стационарната комуникационна и информационна система – гарнизони София и Сливен, за приемане на военна служба на лица, завършили средни или висши училища в страната и чужбина. Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС.
   Дата на публикуване: 25.11.2020 г.
   Повече информация...Архив Пресцентър