Начало » Общински дейности » Устройство на територията

 

Устройство на територията

  Съобщения по ТСУ /Териториално-селищно устройство/

 

 

Функционални приоритети

 

Техническата служба, като оперативно звено на Община Кубрат за изпълнение на функциите и задачите по устройство на територията, обхваща:

 

• дейности по използване, застрояване и опазване на териториите и поземлените имоти в съответствие с предназначението им по действащите устройствени схеми и планове;

• технически и административни дейности и актове за създаването на устройствени схеми и планове, включително и за тяхното реализиране;

• технически и административни дейности и актове за реализиране на инвестиционното проектиране и строителство.

 

Главният архитект и отдел "ТСУ" в рамките на предоставената им компетентност, съдействат за осъществяването на тези дейности, като организират и участват в разработването и провеждането на политиката на Общината в областта на териториалното и селищно устройство, строителството и архитектурата.

 

С цел създаване на териториално-устройствени, градоустройствени и геодезически планове, като предпоставка за балансирано и устойчиво развитие на общината. Основните задачи са насочени към:

 

1. Осигуряване на градоустройствена основа за предоставяне на терени на потенциални инвеститори за изграждане на обекти от икономиката, комплексното обществено обслужване, жилищното строителство и др.

2. Осигуряване на градоустройствена основа за разширение на техническата и социалната инфраструктура на общината.

3. Основно проучване и анализиране на действащите общи и подробни устройствени планове и на наличните кадастрални основи.

 

В изпълнение на техническите и административни дейности по създаване на устройствените планове, както и за тяхното реализиране се правят:

 

1. Предложения до Общинския съвет и ПК към него за допускане или съгласуване за одобряване на градоустройствени разработки;

2. Откриване на производство за отчуждаване на имоти във връзка с откриване на нови улици в гр. Кубрат и населените места в Общината;

3. Скици-копия от действащите подробни устройствени планове за обхвата на общинските имоти, с необходимата информация за тяхното актуване и провеждане на търгове за строителство.