Начало » Общински дейности » Образователна система

 

Образователна система

Годишен финансов отчет на бюджетите на училищата за 2017 г.
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017 г. - ДГ - Община Кубрат
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017 г. - ЦПЛР - ОДК - гр. Кубрат
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017 г. - СУ "Хр. Ботев" гр. Кубрат
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017 г. - ОУ "Хр. Смирненски" гр. Кубрат
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017 г. - Проф. гимназия гр. Кубрат
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017 г. - ЦПЛР - УО "М. Горки" гр. Кубрат
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017 г. - ОУ "Васил Левски" с. Беловец
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017 г. - ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Бисерци
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017 г. - ОУ "Св. П. Хилендарски" с. Равно
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017 г. - ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Севар
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017г.-ОУ "Св. св. К. и Методий" с. Сеслав
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017 г. - ОУ "Св. Климент" с. Юпер
  Бюджет 2017 г. - ДГ - Община Кубрат
  Бюджет 2017 г. - ЦПЛР - ОДК - гр. Кубрат
  Бюджет 2017 г. - СУ "Христо Ботев" гр. Кубрат
  Бюджет 2017 г. - ОУ "Христо Смирненски" гр. Кубрат
  Бюджет 2017 г. - Професионална гимназия гр. Кубрат
  Бюджет 2017 г. - ЦПЛР - УО "Максим Горки" гр. Кубрат
  Бюджет 2017 г. - ОУ "Васил Левски" с. Беловец
  Бюджет 2017 г. - ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Бисерци
  Бюджет 2017 г. - ОУ "Св. Паисий Хилендарски" с. Равно
  Бюджет 2017 г. - ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Севар
  Бюджет 2017 г. - ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Сеслав
  Бюджет 2017 г. - ОУ "Св. Климент" с. Юпер

 

 

Публичен регистър на общинските детски градини

 

 

Мрежата от учебни заведения в общината включва: две средни училища – СОУ ”Хр. Ботев” и ПГ; 9 основни общообразователни училища, ПУИ ”Д-р П. Берон”, УО ”М. Горки”, ОДК; 18 ЦДГ и обединено счетоводство.

 

В СОУ ”Хр. Ботев” от учебната 1999/2000 год. се извършва прием на ученици след VІІ клас в паралелка с профил “Природо-математически” – информатика със засилено изучаване на английски език, а от учебната 2006/2007г. – в паралелка с профил “Технологичен” - предприемачество и бизнес. Извършването на такъв прием е част от политиката на общината за отговаряне на необходимостта да се даде шанс за специализирано обучение и на деца, чиито семейства нямат финансова възможност да ги издържат извън района на града и общината.

 

В професионалната гимназия се осъществява обучение по специалностите: технология на облеклото, моделиране и конструиране на облеклото и мебелно производство.

 

Специалностите и профилите в средното образование в общината са съобразени с необходимостта от работна сила с определена квалификация в стопанските и други организации в региона, както и със структурата на училищата в област Разград.

 

Образователна система - Кубрат Образователна система - Кубрат Образователна система - Кубрат
Образователна система - Кубрат Образователна система - Кубрат Образователна система - Кубрат

 

Извънучилищните дейности се осъществяват от ОДК по направления: наука и техника; изкуство; спорт. За изявените ученици, в областта на науката се организират и провеждат олимпиади по различни учебни дисциплини в три кръга: училищен, областен и национален. В областта на спорта се организират и провеждат ученически спортни игри по видове спорт в три кръга: общински, областен и национален.

 

В общинските училища са обхванати над 1700 ученика в 92 паралелки и 693 деца в 36 групи в ЦДГ. В десет селища на Общината има училища и ЦДГ, в шест – само ЦДГ, в с. Тертер няма структура на образованието. За учениците от населените места, където няма училища е организиран безплатен транспорт до най-близкото училище.

 

Учебната дейност на училищата в община Кубрат се осъществява по първи вариант на целодневна организация: задължителните учебни предмети се провеждат в самостоятелен блок /до обяд/, а часовете за самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт - следобед.

 

Училищата и ЦДГ в община Кубрат са кадрово обезпечени с правоспособни учители по всички предмети от учебния план с изключение на учителите по чужд език. Голяма част от учителите притежават квалификационна степен.

 

За учебните заведения в общината има добра осигуреност със сграден фонд, който се поддържа и отговаря на санитарно – хигиенните и противопожарни изисквания.

 

Материално – техническата база на учебните заведения се обновява постепенно.

 

Всички училища разполагат със съвременни компютърни кабинети и интернет връзка. С мултимедийни системи разполагат 6 училища.

 

В града е организирано ученическо столово хранене.

 

Всички учебни заведения в общината ежегодно кандидатстват с проекти за финансиране на дейности по физическото възпитание и спорт по реда на ПМС № 129/11.07.2000 г. – за закупуване на спортни уреди и пособия.

 

За реализиране на Националната програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст - “Осигуряване на закуска и мляко (чай) за всеки ученик от І – до ІV клас, както и за децата в подготвителните групи и класове за задължителна подготовка” от м. ІХ.2005 г. учебните заведения сключват споразумения за съвместната дейност между дирекция “Социално подпомагане” и община Кубрат.